[Exclusive] Triolet: Visham, 16 An, dir “Mo 2 Kouzinn Inn Rod Viol Mwa Pou Lane”

Visham, ki enn etidian dan enn kolez Flacq ek ena 16 an, finn apros nou yer aswar pou rakont so mezavantir ki li finn pase kot so nani dan Triolet. Sa finn deroule le premie Zanvie akot li ek so lafami ti invite pou enn dine ek fet fin dane.

“Nou tou ti pe asize manze bwar kot mo nani ek mo bann kouzin ek kouzinn tou ti prezan,” Vishan dir nou. Zot tou ti atab 7hr aswar ek nou finn koumans manze, bwar, amize ek danse. Kan finn ariv 11hr aswar, zot tou inn desid pou al repoze ek dormi.

“Tiena mo de kouzinn ki finn propoz mwa pou al bwar enn divin dan lasam kot bannla sipoze dormi,” Visham rakonte. Li dir nou ki zot inn al dan lasam ek inn ouver divin pou koumans bwar.

Sak lane zot abitie koz koze kan fini dine ant fami. Bien rar zot bwar. “Nou finn koumans rakont nou lavi personel ek ariv enn moman mo de kouzinn inn dimann mwa si mwena fam,” Visham kontinie dir.

Nou viktim finn rakont so lavi personel avek so de kouzinn. Visham dir ki li pena fam ek zame li finn gengn relasion dan so lavi. Li ankor piso ek sa mem moman-la so de kouzinn koumans pran plezir avek li. “Mo pa finn kas latet ek mwa osi monn riye avek zot,” nou viktim rakonte.

Apre enn 30 minit kan zot inn preske fini bwar, Visham inn al twalet. Kan linn retourne, li trouv so de kouzinn moitie ni par enn lafenet ek inn koumans anbrase. Linn gengn sok. Linn rant dan lasam-la pou dimande ki pe deroule.

Apre sa, linn rod sorti depi lasam-la pou ale kan enn so kouzinn ladan dir: “Kot to pe ale, vinn zouen nou twa si ti kouyon. To gengn onte avek fam kisa.”

Visham finn gengn enn lot sok ankor ek linn sezi anplas. Fraksion segonn, so lot kouzinn-la trap so lamin ek riss li lo lili kot bann-la ti pe anbrase. Nou viktim dir: “Mo pann kapav koze sa ler-la paski mo ti tromatize. Zot inn koumans anbras mwa partou partou ek enn ladan inn koumans tir mo short.”

Visham dir nou ki sa moman lamem linn leve ek ris so short. Linn sove depi laba san dir enn mo. “Monn leve pli vit mo kapav ek monn sove monn al dormi trankil. Mo leker ti pe bat for paski zame monn experyans enn zafer koumsa dan mo lavi,” Visham dir nou.

Li nepli konpran ki finn deroule ek li pa ti kwar ki so de kouzinn koumsa. Li dimann nou ki li bizin fer ek li pa gengn somey aswar kan li pans sa. Eski li bizin dir so paran ou rakont sa kiken pou li soulaze? Ki zot konsey li. Met enn komanter si zot ena kitsoz pou dir li lepep.

Comments

comments