Palma: Sheila “Pandan 28 an mo misie bat mwa ek zordi mo viv heureuse”

Sheila* (nom fiktif) dir li ti enn fam battu ek linn resi sorti depi sa l’anfer-la. Se enn mesaz ki li pe pase a tou bann fam ki finn pass mem sor ki li.

[Photo illustration] Enn fam pe plore apre ki li finn sibir violans domestik.

Sheila, ki ena enn sinkantenn d’ane, ti kapav konn mem sor ki Marie Geneviève Jugurnauth, retrouve mor dan enn apartman a Ebene Dimans le premie Zanvie, ou mem Madhvi Jaypaul, agrese mortelman. Me apre ki li finn subir ban violans pandan 28 an, Sheila, ki separe avek so mari Sanjay, enn fam heureuse azordi.

Kan L’Express finn zouenn Sheila, li ti pe prepar li pou selebre nouvel an kot so patronn a Ebene ek li ti fini met so zoli linz nef. Se la premie fwa ki sa abitant Palma-la p gout enn moman de boner parey pandan peryod fet.

«Mo ti pé sibir sa bann atrosité-la an silans»

“Zame monn konn enn lavi heureuse an koup,” li dir. “Sa ti pe pase dan la-nuit. Apre ki li fini bwar, mo mari ti pe vinn violan. Li ti pe bat mwa kan mo fini dormi. Parfwa, li lev mwa dan lanwit ek apre li pil mo latet ar miray. Mo ti pe sibir so bann atrosite-la an silans,” li konfie.

«A lépok, mo ti zenn. Mo ti éna zis 20 an é mo ti pé per pou rével sa mo fami kar mo ti pé trouv sa kouma enn laont.» Li indike ki Sanjay pa finn ena konpasion pou li, mem pandan so groses. «Li pann éna pitié, mem kan mo ti ansint. Li ti pé donn mwa koudpié dan mo vant. Il m’est déjà arrivé de m’enfuir pendant la nuit, vêtue de ma robe de chambre, et de me mettre à l’abri chez ma voisine. Ziska dan pié banann mo ti pé kasiet, mo dir Bon Dié fer li pa trouv mwa, pou gard mo lavi sov.»

«J’allais travailler tous les matins pour oublier mon calvaire»

Malgre tou sa violans li ti pe sibir, Sheila finn touzour lite pou rest indepandant pou kapav subvenir a so bann bezwin ek so tifi inik.

«Je n’ai jamais baissé les bras et personne n’était au courant de cette souffrance qui me rongeait. J’allais travailler tous les matins pour oublier mon calvaire. J’avais la peur au ventre quand je rentrais à la maison, car je ne savais pas ce que la nuit me réservait.»

Rita abit dan mem lakour ki so frer ek ser ek li ti pe gengn banla zot soutien. «Au début, mon ex-époux écoutait les conseils de mes frères, mais la situation s’est vite envenimée. Il les injuriait. Un jour, il a même mis le feu au garage de l’un de mes frères,» Sheila dir.

Sitiasion-la ti pe vinn insiportab, ek monn apel lapolis. Douceman douceman bann plint finn ogmante. Apre, lakour finn donn mwa protection order me sa pa finn servi naryen ek Sanjay finn kontinie bat so madam.

Se enn maladi ki finn delivre Sheila. «Finalement, il est tombé gravement malade et il est allé habiter chez sa famille. Cela a été un grand soulagement pour moi,» li deklare. Azordi, li kontan pou viv an paix ek san violans kotidien. Sa fer li kontan kan li guet so tifi grandi.

Comments

comments