Port-Louis: Cathy “Mo supervisor dir mwa bes mo kolan dan so biro pou fer atousman”

Loading...

Enn zen fam ki ena 21 an ek anplwaye dan enn sant d’apel a Port-Louis akiz enn supervisor d’atousman ek arselman sexuel. Li finn port plint a lapolis le 30 Desam 2016. Li finn examine par enn medsin lapolis Mardi le 3 Zanvie.

Dan so depozision, sa zen fam-la dir ki depi li finn rant sa travay-la 7 moua avan, li finn sibir bann servis sexuel par supervisor-la. Li finn menas nou viktim ek linn dir li li pou fer so lavi dir si li pa dormi avek li. Viktim-la an posesion enn anrezistreman audio, ki date le 28 Oktob 2016, dan lakel nou tann supervisor-la pe arsel li. Cathy pans pou depoz sa band audio-la a Cybercrime Unit dan la semenn ki pe vini.

Cathy (prenom fiktif), 21 an, marye ek mama de zanfan. Li abit a Port-Louis ek li travay dan enn sant d’apel dan la kapital. “Depi ki monn poz lipie dan sa sant d’apel-la, mo supervisor pan aret fer mo letour. Pou gard mo travay, monn gard mo silans ziska monn donn mo demision an Novam 2016, avek enn moua preavi.”

Zen fam-la explike ki koumansman li finn gengn enn mesaz ek li pa kone kisana finn anvoy li sa: “Sa ti robe bleu to met la mari excitant. Li donne moi banne envie pou tire robe la lors toi.” Nou viktim reponn pou dimande kisana sa ek li finn gengn enn surpriz kan linn kone so supervisor ki finn anvoy li mesaz-la. “Mo pa finn reponn li,” Cathy affirme.

Supervisor-la finn kontinie avoy li mesaz indesan me nou viktim finn ignore li. Sa pann fer supervisor la kontan. Cathy pan aksepte so ban l’avans ek sispe-la inn koumans fer bann remark dan so travay.

Let advertisman

“Li repros mwa ki mo pa pe amenn kliantel, ki mo pran tro boukou konze, etc. Li ti pe konpar mwa avek bann lezot anplwaye. A sak fwa ki mo rezet so bann l’avans, mo ti pe gengn enn let avertisman. Li ti pe dir mwa pran mo bann travay serye,” Cathy rakonte.

An Aout 2016, supervisor-la finn konvok li dan enn biro. Li finn fors Cathy pou bes so kolan pou fer atousman sexuel lo li. Sa zen mama-la finn les li fer ek pann dir naryen akoz li per pou perdi so travay. Li finn sibir atousman de kou ankor, an Septam ek Oktob.

Apre ki li nepli siport sa sitiasion-la, Cathy finn desid pou donn so demision an Novam. “Mo finn donn mo superviseur mo let demision e li dir mwa li pa aksepte sa let la. Tan ki li la li pa pou aksepte sa. Dan let la, mo finn donn enn mwa preavi,” Cathy azoute. Le 20 Desam, so preavi finn ariv so term, ek linn aret travay.

Direksion konpagni-la pa finn paye li ek zot inn dir ki li pann soumet so let demision dan bann dele legal. Cathy finn desid pou denons sa arselman ki li finn viktim. “mo pa swete ki enn lot tifi ou madam sa sant d’apel-la sibir mem kalver. Mo finn denons li a bann lezot supervisor ki pa finn pran oken mezit kont li.”

Lapolis inn ouver enn l’anket. Zot inn konvok supervisor-la sa semenn-la ek li ti akonpagne avek so avoka. Li bizin reponn enn akizasion “attempt upon chastity”.

Sispe-la dir: “Nou ena labitid pou badine”

Solisite pou enn reaksion, supervisor-la inn nie bann alegasion ki finn fer kont li. “Se bann mansonz. Nou koleg ek nou abitie badine verbalman. Zame mo finn ena kontak fisik avek li, ou mem bann atousman, Mo les bann otorite fer zot travay ek l’anket pou guete si li pe koz vre.”

Loading...

Comments

comments