[Exclusive] Bambous: Vishal, Marye Ek 38 An, Dir “Leena fer sorselri lo mwa pou dormi avek mwa”

Janvi, 32 an, ki marye avek Vishal, 38 an, ek abitan Bambous finn apros nou azordi, Samdi le 7 Zanvie, pou rakont zot mezavantir ki finn arive avek zot an Desam 2016. Zot inn dimann zot l’avi avek nou ek enn ‘maraz’.

Vishal, 38 an ek papa 2 zanfan, enn sofer van 15 plas ek transport ban anplwaye depi Ebene ziska Beaux-Songes aswar. Li dir: “Mo transport mo bann pasaze toulezour aswar ek dernie pasaze mo kite, ki enn nouvel, abit a Beaux-Songes.”

Enn la-nuit, an Oktob, ti ena enn nouvo anplwaye ki abit Beaux-Songes ek apel Leena inn fer mo konesans. Vishal dir zot abitier blague an retour ek enn la-nuit Leena finn ofer li enn la-sen an kado. “Mo finn pran li kouma enn ti kado ek Leena dir mwa met li dan mo likou paski sa pou protez mwa kont bann move zer dan aswar,” Vishal rakonte. Li bon nou kone ki Vishal inn dir so madam ki li finn asete sa la-sen la ek li pann anvi so madam pans mal lo so pasaze.

Depi de moua, madam Vishal inn remarke ki so konportman inn sanze. Li nepli reazir parey ek li vinn violan kan ena diskision. Janvi dir nou ki li pann kas latet ziska li trouv enn mesaz rantre lo Vishal so portab ki ti pe netoy van sa ler la.

Kan li rant dan bann ansien mesaz li trouve ki mem personn dimann li si linn kontan so la-sen. Janvi dir nou ki linn trouv sa bizar ek inn pran la-sen la an kasiet pou al konsilte enn maraz. “Mo finn doute kitsoz pa bon paski depi de moua Vishal pa pe azir bien. Ek monn prefer dimann mo maraz avan al diskit avek mo mari. Mo relasion ti anpire,” Janvi dir.

Li enn personn ki bien relizieuse. Laba, maraz-la dir li ki sa la-sen lamem source tou ban diskision ek sanzman dan so mari. Pandan sa de moua-la, Janvi inn fini al kot maraz-la plis ki 5 kou pou rod solision.

Mem zour, Janvi rant lakaz ek kestionn Vishal ki pa finn kasiet naryin. “Enn fam ki apel Leena ti donn mwa sa pou protez mwa kont move zer dan aswar,” Vishal dir so madam. Apre sa, Janvi inn amen li kot maraz-la ek laba Vishal inn resi dir tou la-verite.

“Nou finn sorti ansam ek kouma dir mo lisie ti bouse. Nou finn osi gengn relasion a plizir repriz. Mo pa ti pe kapav koz sa avek mo madam Janvi. Mo rapel a sak fwa nou gengn relasion Leena alim la-bouzi partou,” Vishal devwale.

Janvi, vu ki li bien relizieuse, inn konpran so mari ek aksepte saki maraz-la inn dir li ek so mari. Zot inn konpran ki bizin fer boukou la-priyer ek zot inn kit la-sen la kot ‘maraz’ lamem.

Me zot dan flou ek pa pe kone ki solision ena pou sa. Vishal ki bien bizin sa travay-la pou nouri so fami dir li pa kapav kit travay-la ek ki li pou kontinie trouv Leena dan van toulezur. Janvi osi pertube par sa ek inn pans pou al koz avek Leena.

Fer plis ki enn semenn Vishal inn aret koz avek Leena me li dir ena enn zafer ki afekte li kan zot ansam dan van. Me li gard so silans mem kan Leena rod koz avek li.

Eski Janvi pe bien fer? Janvi dimann nou konsey ek inn exkiz so mari ki finn dimann pardon divan bondie ek so fam. Li santi li pli leze azordi me kan li pans tousala, li santi li lour ek per pou re koz avek Leena.

Met enn komanter anba si zot ena kit advice pou sa couple-la. Nou konpran ki li difisil pou Vishal kit so travay paski so de zanfan pou rant lekol biento.

Note: Nou finn servi nom fictif pou protez bann personn konserne.

Comments

comments