Plaine-Wilhems: Poonam ki enn prof dir “Mo ex met mo bann foto touni lo internet”

Loading...

Enn instititris ki ena 26 an, ek abit rezion Plaines-Wilhems, akiz so kopin, 32 an, pou poste enn seri so bann foto touni lo enn site web. Sispe-la finn maske so vizaz.

Poonam*(prenom modifie) finn gengn sok kan linn trouv so bann foto touni lo sa site-la. Depi sa, li gengn per atansion so fami tonb lo so bann foto-la. Dapre li, so kopin finn poste so bann foto. Zen fam-la rakonte ki li finn fer so konesans an Aout 2016 a traver Facebook. “Nou finn tonb amoure. Nou finn pans pou fianse la fin Zanvie,” li explike.

Tou ti pe deroule korek ziska ariv Novam. Konportman Poonam so kopin finn sanze. “Linn vinn posesif ek zalou, ziska li mem britaliz mwa. Li enn lespes malad mantal. Li pa fer mwa konfians ek li dir mo get tou zom. Li maltret mwa. Linn vinn enn dimounn degoutan ek pena lavenir ek li,” viktim-la dir.

Zen fam-la inn desid pou koz avek so bann paran ki finn konsey li kit li. “Mo finn rakont zot tou so bann verite. Li ti donn mwa rande-vou Plaza le 16 Desam pou koze. Li finn prezant so exkiz ek inn refiz pou ki nou fini lamem. Linn fer promes ki li pou sanze. Linn dimann mwa inpe letan,” Poonam indike. Me li ti fini pran so desizion, ek li pa pou sanz lide ek li maintenir pou fini zot relasion.

Se lamem ki kalver zen fam-la koumanse. “Li pann aret telefonn mwa. Mo finn evit li. Apre enn semenn, li finn koumans anvoy mwa bann mesaz kot li menas mwa pou donn mwa enn surpriz. Li dir mwa ki li pou fer mwa vinn popiler. Monn telefonn li desuit: “To anvi kit mwa, mo pou fer tou dimounn kone ki kalite fam ninport to ete ek ki kalite foto to kontan fer. Tou to zelev lekol bizin kone.”

Li explike ki koumansman so relasion, li ek so kopin finn al dan enn pansiona trwa fwa. “Mo tiena konfians lo li ek mo ti kontan li. Kan nou ti dan lasan, li finn pran mo bann foto lo so protab. Li finn promet pou efas li apre. Me, le 2 Zanvie li finn telefonn mwa pou dir ki mo bann foto lo internet.”

Prof-la finn gengn enn sok. ” Li dir mwa get to bann foto lor tel sit. Li dir sa tablo sa, byinto fim pou zwe. Linn osi dir mwa ki linn maske mo vilin figir ek ki apre li pou pibliye li konple,” Poonam rakonte. Zen fam-la finn al lo site linn dir san perdi letan. Linn trouv tou so ban foto touni.

Li finn inform webmaster site-la lo so mezavantir. Linn anlev bann foto-la par la-suit. Me Poonam inn fer screenshot bann foto-la. Li dir li pou al Cyber Crime pou port plint biento. Li dir li gengn traka pou so repitasion, paski so la-fami pa kone li finn al pansiona avek so kopin.

So ex kopin: “Pa mwa sa”

Solisite pou enn reaksion, so ex kopin dir ki ban alegasion la foss. Li afirme ki bann foto-la trouv dan so ansien portab ki finn perdi. “Kouma mo kapav met so foto lor Internet alor ki mo ena lintensyon marye ek li. Li ena enn ta lom lor Facebook. Kapav enn ladan kinn fer sa. Li bizin al lapolis. Pa mwa sa,” li dir.

Loading...

Comments

comments