[Exclusive] Bois-Cheri: Anoop “Monn vinn meg. Mo sure mo ex-fam Kajal inn fer longanis lo mwa. Ed mwa.”

Anoop* (nom fiktif), ki ena 27 an ek abit a Bois-Cheri, inn apros nou yer aswar pou rakont so problem. Nou viktim dir ki li travay dan enn biro a Port-Louis ek kote travay ek lafami tou bon. Me kote l’amour li finn fer enn mezavantir ki li pre pou rakonte pou soulaz li mem.

Anoop viv dan enn fami modest ek li ti fer konesans so ex-fam, ki apel Kajal* ek ena 24 an, an 2012 a traver social media Facebook. Zot inn bien koze, badine ek fer kamarad pandan 1 an.

Apre sa, zot inn tonb amoure ek inn desid pou al de l’avan avek zot relasion. Anoop, nou viktim ki finn afekte moralman, dir ki li ti mem plan pou marye avek li. Li ti fini koumans ranz zot lakaz pou so ex-fam apre marye.

“Lane dernier, pou selebre 4 an ki nou konn nou kamarad, mo finn ofer Kajal enn zoli bague ek an-plis mo inn propoz li pou marye. Linn refiz mwa ek linn dir mw ki mo pa fidel avek li. Mo pa kone kifer linn dir sa ek sa fer 4 moua mo pe ankor atann li. Mo finn fer li boukou konfians ek rakont li tou lo mo lavi,” nou viktim rakonte.

Saki louss ladan, Anoop inn konfie ki li pa kapav reste san Kajal ek li dir nou naryen pan arrive ant zot exsepte kan li finn rpopoz li pou marye. Kajal inn refiz li kareman. “Toulezur mo telefonn li me li dir mwa arete avek sa.

Li dir ki mo fatig li. Aster li pa pran mo call ek la plipar letan mo pa gengn li lo call. Mo penser linn sanz nimero ou li ena enn deziem nimero,” Anoop rakonte dan soufrans.

Azordi, Anoop inn perdi pwa ek linn vinn extra meg ziska linn perdi 15 kilo. Li rakont nou enn sekre ki Kajal ti amen li kot enn ‘longanist’ dan Port-Louis, swa dizan pou regle tou so problem dan lavi. Depi sa zour-la, li dir nou li fer Kajal boukou konfians ek donn li tou zafer. Me lane dernier, nou viktim dir linn aret donn li ban kado ek l’arzan pou ki li kapav koumans ranz lakaz. Li dir kapav Kajal pa inn kontan sa bout-la.

“Mo dir Kajal nou pou sorti mwins ek depans mwins paski mo pe ranz lakaz. Aprer 2-3 moua, li finn koumans elwanie ek distanse avek mwa,” Anoop dir. Kan nou finn kestionn li, Anoop dir ki li finn osi koumans fer la priyer avan Kajal kit li. Se zis akoz li ti pe santi li malad ek vinn meg. Malgre sa, naryen pa finn sanze, linn kontinie perdi pwa ek so fam apre sa.

Anoop dir nou, an larm, ki li pa kone kouma tousala inn arive dan so lavi, ki li santi enn sel kou linn perdi tou. Li nepli manz bien, li pa sorti ek li zis al travay ek retourn lakaz. Linn aret tou so proze ek li nepli fer konfians personn ek lavi. Li dir nou li pa finn rest infidel avek so fam. “Zame monn tronp li, sinpleman monn zis koumans kwar dan la priyer ek pa ‘longanism’. Kajal ki ti met mwa ladan. Mo panse li pe ankor fer mwa ditor,” Anoop dir nou.

Nou panse ki Kajal inn bouss so lizie ek Anoop azordi nepli ena full kontrol lo so lavi ek emosion. Li dir li pa pe trouv oken solision ek pe rod l’ed avek nou ek lepep. Donn li enn konsey si zot ena, ek met enn komanter anba. Eski la prier pou gueri li? Anoop dir so mama inn amen li fer la priyer partou me li ankor dan nwar. Bann lezot solision most welcome.

Comments

comments