Plaines Wilhems: Esha “Mo Mama Dir Mwa Enn Tifi Ti Suiside Dan Sa Lakaz La”

Esha, 28 an ek abitan rezion Plaines Wilhems, inn apros nou azordi gramatin, Lindi le 23 Zanvie, pou rakont nou enn zistwar paranormal ki linn temwin kan li ti tipti.

Ilistrasion.

“Kan mo ti tipti, mo mama ek mwa, nou ti pe guet dan so bann ansien liv lekol. A sak fwa mo guet sa liv-la mo trouv enn tifi diboute divan mwa. Sak paz mo tourne, premie zafer mo trouv li mem. Kan mo dimann mo mama kisana sa ek kifer mo res trouv li mem, li dir mwa ki sa tifi-la ti suiside dan lakaz-la,” Esha revele.
Esha ti pe viv dan enn vie lakaz avan, kot so dadi ti pe reste. Lakaz la ena lao 50 an ek bien avan so dada ti asete sa. Aster Esha pe viv dan enn lakaz ki so papa finn konstrir kan li ti tipti. Li dir nou ki dan vie lakaz-la, so lasam ti pe fer fas salon ek mo ti pe trouve si kiken ti pe vini. Sak lanuit li ti pe trouv enn l’onbraz pass pre avek so laport ek al ziska so sal-de-bain. “Mo finn koumans gengn bann trouble dormi, ek ziska zordi zour mo ankor gengn sa problem la. Mo bann paran dir mwa ki zis mo l’imazinasion sa. Kan mo bann kamarad ou kouzinn vinn kot mwa, zot osi zot inn remark sa ek zot dir mwa ferm mo laport kan mo dormi,” Esha rakonte.
Parfwa li gengn gidi gidi ek riye ek lerla bann zafer koumans tonbe depi so latab. Li dir nou ki a lepok so dada, ki fini mor aster, ti al guet enn medium pou fer tir sa. Esha rakont nou ki enn zour enn ‘treter’ inn vini pou chek lakaz.

“Nou finn mont l’eskalie pou al lao kot mo lasam. Li dir li pa pe santi naryen ek lerla enn kou li dir: ‘Atan! ena enn tifi deryer to laport! Ena zis enn l’espri isi ek li apel Lina.’ Kan monn dimann treter-la kouma li pareit, li dir mwa li ena long seve nwar ek li zoli,” Esha finn dir nou.
Sa zour-la, Esha dir nou ki treter la inn dir li ki Lina pa kontan lezot l’espri vinn dan sa lakaz-la akoz li ti bien protective anver Esha. “Li fini konn to bann defo, to ena depresion ek ban ti problem dan latet ek li bien protective anver twa. Li trist akoz to pou kit sa lakaz-la to pou ale apre,” treter-la ti dir Esha sa zour-la.
Efektivman, Esha ek so lafami ti kit sa vie lakaz-la pou vinn viv dan lakaz so papa inn ranze. A sak fwa nou pass laba, dimounn dir ena enn l’espri ki viv ladan ek zot tou kone ki enn tifi ti suiside ladan.
Esha dir nou ki Linda pa move anver li me ziska zordi li pa gengn somey ki bizin. Eski li bizin al dan vie lakaz la (kot lot dimounn pe reste aster) pou rann vizit Lina ou donn li kitsoz pou li gengn la paix? Linn trouv nou bann l’article ek inn desid pou rakont so bann troub paranormal. Donne li enn solision ek met enn komanter anba. Si zot osi zot ena kitsoz pou rakonte, avoy nou enn mesaz lo nou paz ofisiel – La Gazette Official


Comments

comments