[Video] Ameerah Joomun: “Adilah Ti An Larm Kan Li Finn Kit Fet Laba”

Loading...

Lamor li inprevizib..la pert enn dimoun ki bien pros avek ou li bien penib pou enn fami, sirtou kan li ale dan enn sirkonstans trazik. Inside News finn al an rankont avek lafami Joomun, ki abit rout rwayal, Beau-Bassin. Ena tristes partou, ena dezespwar apre ki so tifi ale depi so lavi dan lizie mama la, ek linn meurtrie par bann evenman Dimans le 26 Fevrie.

So leker inn kase, ek li pa pe kwar saki linn viv. Li pa swet mem lexperyans a oken fami. Ameerah, mama viktim Adilah Joomun, 19 an, ki finn mor dimans gramatin le 26 Fevrie. Li touzour pa pre pou aksepte ki so prinses pa pou retourne zame. Dernie fwa ki linn trouv so tifi, ti Samdi pandan la zourne ek sa ti enn dernie “au revoir” ki ant li azordi.

Chek video par Inside News:

Li pou rapel bann dernie moman ki linn pase avek so tifi unik, “li ti lazwa lafami..” li afirme avek enn leker lour. Li koz lo so tifi ek li dir li ti enn tifi bien familial. “Li pa enn pasione nightlife, kouma bann prezime press lokal pe dir, o kontrer li ti dimann nou permisyon pou al dan sa sware prive la ki ti organiuze par l’antrepriz kot li travay,” mama la dir avek enn lavwa tranble.

Se belser Ameerah ki ti prezant pandan sa sware la kot zen fam la ti ete, ki afirme ki li ti dan so lebra an larm zis avan zot al pran transpor, “kapav li ti kone ki pou arive an rout…”

Ameerah rapel ki tou resaman, Adilah inn dir li a propo enn kosmar, “li rakonte ki li ti pe trouv lamor so papa, ek sa ti provok enn move presantiman, me nou pa finn pran sa serye..”

Zen fam la ti pe pans pou marye sa lane la me lavi inn rod enn lot simin pou li…

Comments

comments