Riche-Mare: Roseline “Judex Finn Dir Mwa Ki Mo Dernie Zour Sa Ek Li Pou Bril Mwa Pou Touy Mwa”

Loading...

So bann zanfan inn sap li dan ler. Enn abitan Riche-Mare, 43 an, finn arete Samdi dernie pou tantativ meurtre. Linn esay bril so fam vivan. Sispe la ankor dan detansyon. Roseline, 49 an, abit Riche-Mare.

Dapre so versyon, Samdi apre-midi, viktim la ti an deor so lakaz kan so konpagnon, Judex, ki ti sou l’inflians lalkol, inn tren li ek amen li dan la kwizinn. Judex P. finn lans enn sibstans koroziv lo so latet. “Judex finn dir mwa ki mo dernye zour sa ek li pou bril mwa pou touy mwa. Li finn alim kwisinyer gaz e mo finn krie sekour. Se mo bann zanfan ki finn vinn sov mwa,” li finn rakont bann anketer.

Lapolis Flacq inn prosed a larestasyon Judex P. mem zour. Li finn nie bann akizasyon kont li. “Mo pa kone kifer Roseline pe fer alegasyon kont mwa,” sispe la inn konfie a bann anketer. Apre so interogatwar, li finn plase an detansyon.

Dimans, linn konparet divan Bail and Remand Court kot enn sarz provizwar tantativ meurtre inn retenu kont li. Lapolis inn obzekte so liberasyon kondisyonel ek li finn rekondwir dan selil polisiyer. Lindi, Judex P. finn pass lakour Flacq pou reklam so liberte me so mosyon inn rezekte ek linn rekondwir dan selil polisiyer.

Kan finn kontakte Roseline, li dir li ankor dan sok. “Mo viv avek Judex depi 25 an ek se premie fwa ki li finn azir koumsa. Li ti dan linflians lalkol. Enn diskisyon inn eklate ant nou apre enn malantandu. Samdi, ti ena enn aniverser enn pros ek monn dir Judex ki mo pa pou ale akoz mo fatigue. Sa zour la, mo fitir zann ti vinn rankontre mo tifi ek monn sorti pou al guet li, akoz li ti prese. Judex inn panse ki monn koz li manti ek mo pou al dan fet aniverser. Enn diskisyon inn eklate. Linn trap mo seve linn trenn mwa dan la kwisinn e linn rod met dife ar mwa,” Roseline rakonte.

Viktim la dir ki bann diskisyon bien frekan dan zot couple. “Mo konpagnon bien zalou ek li diskite souvan avek mwa. Me se premie fwa ki li finn azir koumsa. Mo pa kwar ki linn rod touy mwa,” Roseline konfie. Judex P. inn konparet divan tribinal Flacq azordi.

Comments

comments