Rose-Belle: Enn Individu Agres Proprieter Enn Bar Ek Kraz So Loto

Loading...

Finn ariv enn grav insidan Samdi dernie le 25 Fevrie kot enn individu inn agress 3 manb enn lafami a Rose-Belle. Dapre informasyon nou finn gengne, sa individu la inn dir lafami pa servi bann langaz grosie. Me sa diskisyon la inn dezenere ek enn bagar inn leve.

Pandan sa bagar la, proprieter enn bar, so madam ek so garson inn severman malmene. Sa individu la inn kraz zot bar, loto ek lakaz.

Zot inn fer enn depozisyon stasyon lapolis a Rose-Belle.

Top FM inn difuz temwagnaz belfi lafami viktim ki finn agrese. Li finn asiste sa latak la ek li ti inpwisan.

Comments

comments