[Video] Operasyon Netwayaz: Couple Jugnauth Donn L’example “Nou Finn Gengn Sok Pou Trouv Otan Salte”

Loading...

Se an fami ki premie minist finn desann lo terin pou lans enn kanpagne ‘Clean up Mauritius’ azordi, Dimans le 5 Fevrie, a Floreal. Pravind ek Kobita dir ki zot inn soke pou trouv tou sa salte la dan enn parkour mwins ki enn kilomet.

Li finn port enn tshirt bleu fonse ek jeans nwar ek ti met enn ‘snickers’ mark Nike. Pravind Jugnauth ki ti akonpagne avek so madam, ki finn met jeans bleu ek enn tshirt blan, suivi par so de tifi. Li finn met enn legan medikal dan lamin drwat ek linn koumans ramass bann ‘solid wastes’. “Ena enn loto zouzou, kisana pou pran,” li rigole.

Pli lwin, li koumans ramass ban boutey an plastik, apre bann vie soulie, goble yaourt, bwat diber ek ban lezot salte. Malgre ti ena ti lapli dan sa rezion l’il la, operasyon la inn bien pase.

Lafami Jugnauth ti akonpagne par bann zen National Youth Council ek ti ena lezot volonter ki ti ena zot sak plastik dan lamin ek finn donn koudmin pou netway sa rezion la.

Chek video par Inside News:

Premie minist inn dir ki li konsian ki ena bann Morisien ki respekte lanvironman, “me ena sertin ki pa respekte ek apre introdiksyon nine-year schooling, ena enn modul konsernan konservasyon lanvironman ek mo estime ki ena lespas pou amelior nou lanvironman.”

Kobita Jugnauth estime ki bann Morisien bizin pli konsian nou lanvironman: “Netwaye, anbelir, se bien, me bann Morisien bizin pran konsians ek okip zot kartie ek pa salir lezot landrwa osi. Ena ki konpran me lezot moke ek dir ki governman kapav netwaye ek kapav zet salte kot zot anvi. Se enn krim pou salir nou lanvironman.”

Comments

comments