Lopital Candos: Alina “Mo Papa Admet Lopital Ek Enn Ward Boy Inn Bat Li Ek Tromatiz li Akoz Ti Bizin Sanz So Linz”

Loading...

Alina inn apros nou yer, Lindi le 5 Mars, pou rakont martir linn pase a lopital Candos kot so papa ki soufran admet. Li dir ki sa lopital la supoze gengn bon tretman me li tou le kontrer.

Alina dir avek boukou la pein: “Depi 2 semen mo papa admet lopital Candos dan ward 11. Zot bien negligence ek personn pa pran li kont. Se mwa kan mo al laba ki mo bizin sanz li, dres so lili ek mwa mem ki netway enn tube ki zot inn met dan so lagorz toulezur. Li dimande ki serti ena infirmie ek health care assistant.”

Nou interlokuter dir nou ki li ti supoze admet dan enn lasal RT me banla inn dir li ki pena plas laba. An realite, kan li finn al verifie linn trouv ena plizir plas ki lib. Kan poz la kesyon, bann ofisie RT gengn pou koz r li foutan.

Alina dir ki mem zour ver 21hr30 parla, linn bizin al pran so papa paski linn gengn informasyon ki enn ward boy inn bat li. So papa ti ena pou sanze ek ward boy la inn tromatiz li ek abuz li. “Lopital Candos li plis ki enn lopital lamor, zot pa kapav fer zot travay bien. Zot asize ek pe bez kass lepep. Monn bizin pran mo papa ek amen li lakaz. Dimoun pa realize ki zot osi pou vinn vie,” Alina rakonte.

Kouma zot kone finn ena boukou ka neglizans medikal ek li enn zafer ki vre. Kifer bann infermie ek staff pa fer zot travay kouma bizin? Mo dimann otorite ek minister guet inpe dan nou lopital ek investi pou amelior kalite lavi dimoun mizer ek sinp. Ki zot panse lepep? Met enn komanter anba.

Comments

comments