Sezi Rs. 2 Milliards Eroinn: Bann Anketer Pe Analiz Aktivite Navin Kistnah

Loading...

135 kilo ‘brown sugar’ ki ti disimule dan bann sa sableuses presyon sorti lafrik disid pa finn inporte par enn sel personn, bann anketer estime. Enn fami ki dan lemond ipik dan kolimater lapolis.

Navin Kistnah pa finn azir tousel. L’ADSU ek servis ladouann pe pass peigne fin lo bann frekantasyon sispe la dan lanket inportasyon 135 kilo eroinn depi lafrik disid pou kone kisana bann veritab komanditer.Depi ki sa stock la inn sezi Zedi, ki estime plis ki Rs. 2 milliards, bann anketer deza lo radar enn trafikan ladrog ki lie avek Navin Kistnah ek bann saki al dan loz a Champ-de-Mars avek li.

Navin Kistnah zoue lekours boukou ek met boukou kass, souvan pou enn fami ki abit rezion Plain-Wilhems ki ena enn aktivite komersial a traver pey. L’ADSU ek MRA (Mauritius Revenue Authority) kont verifie finans sa fami la, ek mem lantouraz sa zen zom ki finn al lafrik disid Merkredi dernie.

Soupsone pou blansiman larzan dan le pase, li finn konfie avek Defi Quotidien Dimans aswar. Li dir ki li inosan, san donn oken dat kan li pe retourne.

Brigad antidrog finn aret 2 salarie KUN Management International Lindi le 13 Mars ki ti initie bann prosedir pou dedouann kontener dan lakel ti ena ladrog la. Tousala ti inkrir a enn klian fiktif. Dan kontener la ti ena enn lot lartik ki ti inporte par 16 komersan.

Bann anketer, o nivo la douann, bizin verifie kan, komien fwa ek ki bann lezot lartik sosiete Navin Kistnah ti inporte bann dernie lane. Zot soupsone ki depi lontan sa trafik la pe deroule ek lezot stock ladrog finn rant dan pey dan bann lezot ekipman. Ena 2-3 lane de sela, enn rezo skipper ti servi boutey plonze pou inport gandia depi La Reunion.

Comments

comments