[Video] Danwantee: “Mo Garson Finn Prefer Swiside Ki Rann So Lekor Avek Lapolis”

Loading...

Merkredi le 15 Mars, finn ariv enn terib dra, lakaz kot Neelwant ki abit Koyratty, Terre-Rouge. Manick, enn sofer bis ki ena 52 an, finn donn li lamor par pandezon anba enn pie. Se enn parmi so ser ki finn fer sa dekouvert orib la ver 6hr gramatin.

Manick, ki ti reserse par lapolis depi Dimans apre ki li finn agress so 2 ‘tifi’ avek enn kouto, finn retourn kot so mama Danwantee (66 an) 2 zour apre ver 3hr dimatin.

Li ti per, dapre Danwantee, pou lapolis aret li pou tantativ meurtre. Li finn konfie avek so mama ki li prefere swiside ki al dan prizon. “Mo finn dir li pa fer enn zafer koumsa. Si ariv li kitsoz, kouma mo pou viv ?,” mama la dir an sanglo.

Preety, enn parmi Manick so bann ser, dir ki so frer inn fer sa akt dezespwar la akoz linn gengn remord. “Li regrete ki linn fer dimal so 2 ‘tifi’. Li ti bien kontan zot,” li dir.

Chek video par Inside News:

Pou bien kapav konpran zistwar la, bizin remont a Dimans. Ti 7hr tanto. Manick rant lakaz kan travay inn fini ek inn al dan so lasam pou bwar. Pandan sa tan la, so fam Samira ek so trwa tifi ki ti ne dan so premie union ti pe koz koze dan salon. Ver 22hr, bann tifi finn al dormi. Apre 2-3 minit, zot tann enn tapaz an deor. Se mama la ki pe diskit avek zot boper. Li ti fini sou net ek ti alonze anba avek enn kouto dan lamin.

Gran tifi la, Amira, inn sorti depi so lasam swivi par Shaheen, 14 an, pou guete ki pe arive. “Ki ou pe fer ?,! Amira demann so boper. Manick inn koumans laguer avek so fam ki ti pe anvi rass kouto la avek li. Kan Amira inn esay interpoze, Manick inn trap li par so lebra ek inn pik li dan so vant. Tifi la inn esay sove me linn gengn enn deziem kou lo so ledo.

Shaheen osi finn gengn kout kouto kan linn al guet so bann vwazin pou ed zot. Kan linn realiz sa, Manick inn pran so motosiklet ek inn sove. Finn transport Amira a lopital Flacq kot linn fer enn operasyon. Li finn admet dan swin intansif. Shaheen de so kote inn admet dan mem lopital me so leta la sante stab pou le moman.

Comments

comments