Ernie: Katriem Cyclone Baptize Dan Le Sud L’Ocean Indien

Loading...

Enn katriem siklonn ki pe evolue dan le sud-est l’osean indien inn batize. Ernie retrouv li aktuelman pre avek lakot australienne. Li pa konsern La Reunion, ek li trouv lwin avek tou zonn abite. Yvette, Blanche ek Caleb ti trwa sistem presedan ki ti batize dan sa zonn la. Dan le sud l’osean indien, nef perturbasyon finn batize depi koumansman sezon siklonik.

Se buro meteorolozik australien ki finn batiz sa perturbasyon la. Sa sistem la pa ti supoze “depass stad tanpet, me li finn pass dan enn phase intansifikasyon marke depi gramatin. Bann zimaz satelit resan fer nou panse ki stad siklonn finn atteint,” Cyclone Océan Indien reporte.

“Dapre bann dernie previzyon sant meteorolozik Perth, Ernie kapav apros so pic intansite pandan lazourne pou prosin 12 a 24h,” Cyclone Océan Indien raporte. Sistem la pe deplas dan enn premie tan dan direksyon sud, apre a partir Samdi enn redresman direksyon sud-ouest atandu. Ernie pa konsern oken later abite pou linstan.

Enn sezon siklonik pli kalm

Konserna l’osean indien sud, 9 sistem finn batize depu koumansman sezon siklonik, mwins ki moyenne, ki anviron 15 par sezon dapre statistik departman atmosferik Universite Colorado, Cyclone Océan Indien fer nou rapel. Se sa mem ki meteo France ti prevwar pou sezon siklonik, an Novam dernie.

Sa sezon la ti koumanse avek Abela, ki ti batize an Juillet, an plin liver austral. Apre ki li finn vinn enn fort tanpet tropikal, li ti vinn fenomen pli pwisan zame obzerve dan moua Juillet lo nou bassin siklonik, dapre Meteo France.

Prisipal fenomen ki finn inpakte La Reunion ti Carlos, ki finn amen so lo lapli koumansman Fevrie.

Comments

comments