Aksidan Domestik: Jamerou Matabulul, 7 An, Bwar Kostik Soda

Loading...

Finn tann bann urlman rezone dan lakaz Matabulul, Samdi aswar le 15 Avril. Kan zot inn realize ki se zot garson, Vijay ek so madam inn al pli vit posib dan lakwizinn.

Jamerou pa ti pe aret krase, so papa dir ki li finn anval enn sibstans ki ti lo enn etazer dan lakwizinn.. Pena oken dout, Vijay dir, ki se kostik soda.

San perdi letan, li finn kondwir so garson a lopital Jeetoo. Ki finn pase exakteman sa zour la? Vijay inn rakont bann personel swagnan ki so garson inn fer erer ant disel ek kostik soda. “Letan mo finn tann li pe kriye, mo finn rant dan lakwizinn. Lerla li pe dir mwa so labouss pe brile.”

Tipti Jamerou inn plase sou obzervasyon pandan 5 zour. Li finn retourn lakaz so paran yer apre-midi. Dapre bann personel swagnan, zanfan la an deor danze. So papa, ki finn konfie avek Inside News inn deklare “Mo finn viv pli pir moman mo lexistans kan mo garson ti lopital. Enn sans, aster tou inn korek ek so leta la sante inn ameliore.”

Comments

comments