Homunchul Ramdin: Zom Kinn Voltize Depi Sezi Rekor Ladrog

Loading...

Li interess Independent Commission against Corruption (ICAC) pou sezi rekor ladrog koumansman Mars. Ek li interess osi Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Li apel Homunchul Ramdin, pli konu kouma Doun, enn koutie ladwann ki abit Vallée-des-Prêtres.

Li soupsone kom enn partner avek Navind Kistnah. Ek sa fer trwa semen ki bann otorite pe trak li me san oken sikse.

Mem so fami san so nouvel depi sa. “Li pa kot oken fami. Li pann pran kontak avek nou ditou depi linn ale,” so fam explike. Li koze avek enn lavwa fatigue. Ek bann pros ki finn kouamns vini temwin sa stress li pe subir la. Me li ena enn sertitid: Doun touzour a Moris akoz li pena passpor.

Lafami inn konvoke a plizir repriz dan Casernes Centrales. Me zot versyon de fe ti touzour parey: Zot pa konn kot Doun pe kasiet ni so bann lien avek Navind Kistnah.

Kan so nom inn paret dan sa zafer la, Doun inn eklipse san prevenir so lafami. Li pann mem pran so bann lefe personel. Domisil lafami Ramdin trouv dan Vallée- des-Prêtres ek ti perkizione par bann limie l’ADSU ek ICAC trwa kou. Me oken eleman konprometan inn trouve.

An aparans, lakaz Ramdin pa fer oken surpriz. Li pa diferan bann lezot lakaz ki trouv dan lokalite. Enn ti koulwar amen nou ziska so lakaz.

Lafami konn Navind Kistnah? Zot pa kone, madam kourtie la reponn. So garson dir li konn Navind Kistnah. “Me de lwin. Mo papa inn kapav kolabore avek Kunal, me mo pa kapav konfirme…”

ICAC inn emet enn lord Report on Departure kont Homunchul Ramdin. Me zot presize ki se enn mezir prekosyon akoz, pou linstan, bann otorite pena naryen konkre lo li. Enn lapist ki zot explore se so kontribusyon dan enn falsifikasyon posib bann dokiman ladwann ki konsern kargezon 155 kilo ladrog.

Comments

comments