[Video] Petite Riviere: Visham “Lapolis intervenir kan mo fami fini gengn kout sabre ek zot per pou rant kot kriminel”

Loading...

Visham (prenom fiktif), ki abit Petite Riviere, inn apros nou azordi avek enn video pou montre kouma nou lapolis opere dan nou pey. Li dir nou sertin polisie per pou aret kriminel ek zot pran tou kouma enn badinaz. Si zot pa kwar, lir saki finn arive kot li ek chek video la anba apre.

Visham rakonte: “Voler inn vinn kokin kot mwa sa zour la. Letan mo trouv li dan lakour kot mwa mo demann li ki li pe fer isi. Li reponn ki li pe rod dipin rasi. Monn pouss li. Zame linn rant dan lakour san permisyon. Mo pann pran kont ek so tanto kan monn rant lakaz, mo kuzinn dir mwa ki Rs 3000 inn perdi depi so handbag.”

Nou interlokuter dir ki linn al met enn depozisyon stasyon lapolis Petite Riviere. Visham dir ki kan linn rant stasyon, bann polisie la inn tarde pou pran so depozisyon ek sa ler la zot ti pe interese avek enn soular. “Bann polisie la inn gengn enn call telefonn ki ena enn bel bagar kot mwa. Ofisie la dir mwa al guete ek zot pe vini la. Monn rant kot mwa dan pa mem trwa minit ek bann polisie la ti sorti ansam avek mwa,” Visham alegue.

“Letan mo rant kot mwa, mo trouv mo kouzin inn tonbe apre ki linn gengn enn kout sab lo latet. Mo trwa vwazinn inn blese lo zot lamin, latet ek nene kan zot ti pe port sekour mo mama. Letan mo al rod kriminel la so lakaz (li abit pre), li menas pou touy mwa kout sab. Li ferm so laport avek so bann zanfan andan. Apre 30 minit ki bann polisie la vini,” Visham azoute avek boukou koler.

Li dir ki bann polisie la pa finn fer zot travay kouma bizin ek zot ti pe per pou rant kot kriminel la sa zour la. Ti ena enn ofisie CID ki ti pe riye osi. “Zordi zot trouv mwa pe tap zot laport se akoz mo pa santi mwa ek mo lafami an sekirite akoz 2 kriminel ladan ress divan mo laport. Ek ladan enn inn menas pou touy mwa,” Visham dir avek boukou freyer.

Nou interlokuter so ser abitie al lekol ek li per tansyon ariv li kitsoz lo sime. Enn ladan inn gengn kosyon (so vwazin inn trouv li). Nou finn met so foto anba ek li enn residivist. Visham dir ki li finn donn koudmin pou bat so mama. Li revele ki bann kriminel la ena boukou case kokin.

Visham dir: “Mo demann zot konsey ek lalwa konsey. Ki mo bizin fer dan enn ka parey. Mo per pou sekirite mo lavi ek mo lafami. Mo pli per kan bann polisie pa fer zot travay kouma bizin. Met enn komanter mo pou lir.”

Guet video:

Comments

comments