Connect with us

Enn Morisyen Mor Dan L’Inde: Viktim So Madam “Li Pann Swiside, Zot Inn Touy Li”

Newsfeed

Enn Morisyen Mor Dan L’Inde: Viktim So Madam “Li Pann Swiside, Zot Inn Touy Li”

Loading...

Non, li pann swiside. Se sa mem ki lafami Pargass pe dir depi ki zot inn aprann ki Prasant Pargass inn met pandi lanwit 19 ziska 20 Avril dan enn lasam lotel a New Delhi. “Monn gengn bann menas sorti enn fami ki mo mari ti pe ed zot,” madam la dir. Dan New Delhi, dayer li ti pe partaz sa lasam la avek zot.

Viktim la less deryer li enn fam revolte ek so de zanfan ki ena 13 ek 3 an. Kalver Babita Koosun Pargass, 35 an, inn komanse finn gengn enn an. So mari, sofer taxi dan enn lotel, inn fer kamarad avek enn fami mem rezion, ladan mama ti pe vann gato dan bor simin. Enn lamitie ki finn vinn pli profon kan Prasand Pargass, 45 an, inn aprann ki garson sa fami la ena bann problem lasante ek bizin fer enn transplantasyon renal.

“Depi mo misie inn konn sa bann dimoun la, linn sanze net. Zot ti pe anpes li vinn lakaz ek guet kinn arive zordi. Nou kontan depi mo ena 12 an. Li ti bien strikt me nou ti kontan. Nou inn deza perdi enn zanfan me bondie inn redonn nou enn lot garson enn an apre apre lamor premie la,” Babita Koosun Pargass konfie.

“Mo fer inn fer kamarad avek sa fami la ek inn fer tou pou sa mama la,” Avinash Pargass dir, frer viktim la. Ziska linn mem akonpagn zot ziska l’Inde kan zanfan la inn bizin al operer. Li explike ki ‘zot garson ti bizin fer enn transplantasyon renal. Kouma mo frer fer boukou travay sosial, linn fer kamarad avek zot ek tou pou sa fami la ziska akonpagn zot an Inde. Linn kit so lakaz ek nou finn aprann ki linn koumans ress avek sa fami la ek ti pe pass bann zafer louss laba,” Avinash Pargass konfie.

“Ki pou fer avek so lekor”

Par laswit, lafami inn aprann ki operasyon la ti kapav fer dan Moris mem, me ‘se mama ti garson la ki finn exize pou amen so garson an Inde’. Alos zot inn al laba enn moua de sela.

Se papa garson la ki finn telefonn tifi Prasand Pargass. Li ena 13 an. “To papa inn fini mor. Ki pou fer ar so lekor,” linn dir tifi la. Tipti tifi la, dapre so mama, ankor tromatize.

Babita Koosun Pargass konfie ki Merkredi dernie, so mari inn anvway li enn mesaz aswar. Pou demann li pardon. “Li ti telefonn nou boner sa zour la pou dir ki linn aste kado pou nou. Linn koz avek mo tifi ek ti pe azir normal. Mesaz ki linn anvway mwa sa lanwit la pa finn ekrir par so lamin. Nou marye depi 17 an. Se enn personn ki konn lir, ekrir ek li kone kouma ekrir nom so bann zanfan.” Me, dan so mesaz, li finn mal ekrir so tifi so nom. “Nou tifi apel Kanishka ek li finn ekrir Kanisinka. Mo anvi konn laverite, mo anvi nou kone ki finn pase pou kapav fer mo dey akoz mo finn blese. Zot inn pran li enn an avan de sela. Aster, linn mor kan li ti pre pou retourne. Linn rekolte pre 3 million pou banla ek lavey operasyon ti garson la linn swiside?” so fam tourmante dir.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top