Navind Kistnah Rakont So Arestasyon Dan Mozambique Ek Sezi So Bann Du Bien

Loading...

Prinsipal sispe dan linportasyon 155 kilo eroinn, pou enn valer plis ki Rs 2 milliard, inn demar so depozisyon dan buro Criminal Investigation Division (CID) Metrpolitan Police division Sud, dan lapre-midi Mardi le 25 Avril.

An efe, Navind Kistnah, arete par Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), Samdi le 15 Avril apre so repatriman depi Mozambique, inn rakont bann sirkonstans so arestasyon dan sa pey la ziska linn rant Moris.

Se avek tou detay ki sa kourtie ladouann, 34 an, abitan Camp-Benoît, a Petite-Rivière, inn rakonte so arestasyon a Maputo, dan Mozambique, le 28 Mars, par bann otorite sa pey la, swit a enn manda dare internasyonal ki ti emet kont li. Premie parti so depozisyon, ofe, inn fer enn exersis preliminer avan koumans avek bann zafer serye, par exanp bann denonsiasyon sispe la, inn anrezistre lo video kamera.

Se ver 13hr ki bann avoka Navind Kistnah, Mes Rama Valayden ek Neelkant Dulloo, inn ariv dan kartie zeneral l’ADSU pou sa exersis la. Enn demi er plitar, finn amen Navind Kistnah dan buro CID sou enn fort eskort polisiyer bann eleman Special Supporting Unit pou anrezistre so depozisyon. Sa inn dure pou ener tan.

Inn Zel bann dibien Kistnah, Dewdanee ek Thomas

Asset Recovery Investigation Division buro Directeur des poursuites publiques inn deza gengn enn inzonksyon restriktiv, le 14 Avril, konsernan sa trwa protagonist dan sa zafer sezi rekor ladrog la. Se Navind Kistnah, Gianchand Dewdanee ek Sibi Thomas ki finn arete sou enn akizasyon provizwar trafik ladrog. Pou Navind Kistnah, sa lord la konsern enn terin a Petite-Rivière, de motosiklet pou enn valer Rs 80 000 saken ek so bann kont banker dan enn labank komersial.

Konserna Gianchand Dewdanee, so bann kont banker, so bann aksyon dan 6 konpagni ki li direkter, mem so loto, enn Toyota Axio, ti size sa lord restriksyon la. Sibi Thomas konserne par zel enn terin valer Rs 3.5 millions, a Terre-Rouge, enn BMW X5 ki pou so madam ek bann kont banker.

Dan sa lanket la mem, departman rekuperasyon bann dibien pe travay lo bann dibien sa bann sispe ki finn arete par l’ADSU. Sa buro la pe prosed a enn verifikasyon avek Interpol, ek bann lezot servis deor, lo bann dibien ki sa bann sispe la kapav ena ayer.

Comments

comments