[Exclusive] Curepipe: Vimi “Belfi La Maltret Ek Bat So Boper Toulezour”

Vimi, ki abit Curepipe ek ena 36 an, inn apros nou azordi gramatin, Dimans le 30 Avril, pou rakonte kouma enn belfi pe maltret ek bat so boper toulezour depi koumansman lane. Nou interlokuter dir nou ki li pa finn kapav suport sa ek inn kontakte nou pou denons sa maltretans la.

Vimi dir: “Toulezour mo trouv sinema. Plizir fwa nou finn telefonn lapolis, me naryen zot pa fer. Zot dir bolom la bizin vinn fer enn depozisyon. Kouma li pou ale kan banla pa less li mem sorti depi so lakaz mem. Kouma dir zot pe atann kan li pou mor apre ki so madam inn mor an Desam lane dernie. So belfi pa donn li manze parfwa, li riss li ek bat li kalot ek koudpie. Nou leker fer mal kan nou guet sa me nou pa kapav fer naryen. Zot bann fami move.”

Vimi konfie ki vie misie la soufer maltretans ek parfwa gengn bate. So garson pa mem intervenir kan ariv tousala. Vie misie la viv avek so belfi ek garson dan enn lakaz. Kan so garson al travay, vie misie la koumans tann tou kalite koze. So belfi pa mem donn li manze, dapre temwin la.

Nou finn inform lapolis lo sa sitiasyon la ek zot inn dir zot pou fer le neseser. Anplis, nou interlokiuter inn desid pou kaptir foto ou fer video si posib pou montre publik kouma sa belfi la dominn so boper. Nou pa kone kifer li fer koumsa, me Vimi dir nou ki depi koumansman lane ki zot koumans maltret li ek bat li, apre lamor viktim la so madam.

Li posib ki li enn zafer dibien ou kass. “Kapav zot pe pran bolom la so pansyon ek pa pe donn li naryen. Apre ki so madam inn mor, tou zafer inn sanze laba, koumandir zot anvi bolom la mor aster pou zot gengn tou dibien pli vit posib. Li bien malere trouv bann zafer koumsa dan enn ti lil Moris. Mo espere pran aksyon kont sa couple la. Zot mo vwazin mem, me nou osi nou ena leker ek pa kapav suport enn zafer koumsa.”

Vimi inn demann publik ki zot kapav fer. Met enn komanter anba si zot panse kapav ed vie misie la ou si zot ena kit konsey pou Vimi, ki pe pans pou amen viktim la dan enn ashram pou li reste.

Comments

comments