Belle-Rive: Enn Ex-maîtresse Mor 22 Zour Apre Enn Aksidan

Loading...

Vidyotma Heerah, 62 an, enn abitant Roches-Noires, inn rann lam Samdi dan lopital Jawaharlall Nehru, Rose-Belle, swit a enn septisemi. Linn viktim enn aksidan dan Belle-Rive le 7 Avril. Li ti pe travers simin kan enn fourgonet inn ranvers li.

Funeray sa ex-metress lekol l’Amitie inn fer Dimans le 30 Avril. Sofer veyikil la, ki ti interoze apre aksidan la, li aktuelman reserse pou so inkulpasyon divan lazistis.

Garson viktim la, ki ena 34 an, rakont nou ki so mama ti koz avek li zis avan li opere. “Li finn dir mwa ki li pa rapel kouma sa aksidan la inn arive. Enn sel zafer ki li rapel, se ki li ti pe travers simin ek li ti ress zis enn pa pou fer pou li ariv lo trotwar. Apre sa li pa rapel naryen. Linn trouv nwar,” trantener la rakonte avek larm plin dan lizie.

Vidyotma Heerah ti pass 2-3 zour dan enn sant spirituel dan Belle-Rive pou donn koudmin dan enn preparatif enn evenman ki ti pou fer le 8 Avril. “Le 7 Avril, li ti bizin al direk dan so travay depi sa sant la. Ti dernie zour trimest,” garson viktim la konfie.

Sofer veyikil la, enn abitan Vuillemin, Quartier-Militaire, ki ena 29 an, ti interoze enn premie fwa apre aksidan la. Li ti explike ki li ti pe diriz li ver Curepipe kan madam la inn vinn divan li. Linn esay evit li me par-sok so veyikil inn frot avek li.

Lanket mene par sef inspekter Beedassy ek so lekip stasyon lapolis Quartier-Militaire, sou soupervizion surintandan lapolis Dawoonarain ek asistan komiser lapolis Hansraj, Eastern Divisional Commander.

Comments

comments