Apel A Solidarite: Stéphanie H. “Mo Pena Naryen Pou Donn Mo Tifi 3 Mois Manze”

Loading...

Stéphanie H., ki ena 41 an, inn dezespere. Li ti marye avek enn Belge. Dapre sa abitan Roche-Bois la, li finn arete pou enn zafer pedofili. Depi sa, sa mama trwa zanfan la, ladan enn ti bebe trwa moua, inn retrouv li san oken resours.

“Mo ti pe travay kouma tradikter dan enn lotel dan louest. Mo lavi inn baskile kan mo mari finn arete pou enn zafer pedofili, 3 an de sela. Monn bizin kit lakaz konzigal akoz li ti pe guet mo ti nies. Depis sa, mo pena oken landrwa pou met mo zanfan an sekirite,” Stéphanie H. konfie. Toutfwa, li rakonte ki linn refer so lavi avek enn lot personn, me relasyon la pann dure boukou letan.

“Akoz mo ena enn tipti tifi 3 moua, mo konkubin inn otoriz mwa pou viv avek li mem si nou finn separe. Linn refer so lavi. De mo kote, monn koumans bann demars avek National Empowerment Foundation (NEF) pou gengn enn lozman. Sof ki mo dosie avek sa organism la finn egare de fwa,” madam la deplore. “Monn esay gengn enn lakaz lo terin leta me pann resi.”

Kouss ek dile pou ti bebe

Pli gran sousi pou Stéphanie H. se ki li pa pe kapav travay. Si enn kiken dispoze pou okip so ti bebe, li pou rod enn job. “To ou tar, mo bizin kit lakaz ki mo okipe akoz li pou tonton mo konkubin. Mo ena boukou difikilte pou nouri mo bann zanfan. Mo ti bebe pena kouss ek nouritir aproprie. Dayer, mo garson 5 an pena oken fournitir skoler. Parfwa, li bizin absan lekol paski mo pena naryen pou donn li manze,” Stéphanie dir an larm.

Dezespere, madam inn desid pou tap laport nou redaksyon pou solisit zenerozite publik. So ka finn relaye avek sekirite sosial. Saki anvi ed li kapav telefonn nou redaksyon lo numero 208 60 02.

Si zot pena letan ek anvi fer enn ed li direk, zot kapav fer enn donation par kart kredi ou Paypal online anba:

Comments

comments