[Video] SSS Bambous Girls: Kritee “Ena Punaise Partou Dan Lekol Ek Rekter Dir Nou Pa So Problem Sa”

Loading...

Kritee (nom fiktif), ki enn zelev dan kolez SSS Swami Sivananda Girls dan Bambous, inn apros nou yer, Zedi le 4 Mai, pou raport enn problem ki ena dan so kolez. Li dir nou ki ena punez partou dan lekol la ek oken aksyon pa pe pran. Kan zot al fer konplint avek rekter, li dir ki pa so problem sa.

Kritee dir dan koler ek fristrasyon: “Pa kapav sak kou al lekol gengn pike. Ena lisien pena ler rant dan klas. Ena nik zwazo partou dan klas. Nou tablo, meb ek latab tou pouri ek defonse. Pizon pe ponn dan klas. Mo demann mwa kot health and safety pou bann etidian sa institusyon la?,”

Nou viktim dir ki plizir zelev pe gengn sa problem pike la. Li azoute: “Ena malprop zwazo lo latab kot nou lir. Toulezour nou zelev bizin pass balie ek mop dan klas. Kan nou dir rekter lo sa problem la, li dir ki pa so problem sa. Li pa ansarz sa bann zafer la ek li dir al guet depute.”

Kritee dir ki zot finn al guet depute ek san fwa li depute dir al guet usher. A sak fwa zot fer boul avek bann zelev. Ziska zot nepli ki laport pou tape. Nou finn desid pou publie sa problem la avek bann foto sokan ki zot kapav trouve anba pou konn inpe lo infrastriktir lekol la.

Loading...

Kaka zwazou partou.

Lisien pe dormi dan gazon ek zot rant dan klas tou.

Dilo koule ek akimile dan klas.

Zwazo pe fer nik dan klas.

Dilo partou dan klas.

Guet video pou konn kondisyon twalet dan lekol:

Nou viktim dir nou ki bann zelev zot lavi pe vinn amer. Li dir partou santi pi. Ena sertin profeser refuz pou rant enn klas parey ek naryen pa pe fer. “Kouma nou bann zelev pou aprann dan enn atmosfer parey?,” Kritee dir.

Kritee dir ki li finn bizin al dispanser yer, kot zot inn fer piker avek li. Li ti gengn douler ek lafiev akoz punez ti pik li. Kritee dir ki pa zis so tousel kinn bizin al lopital me plizir so bann kamarad klas osi.

Li demann lepep ki solisyon ena pou sa. Eski li enn lanvironman aproprie pou aprann. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pou dir ou kit konsey pou sa bann zelev la lepep.

Comments

comments