Sorselri Dan Roches-Brunes: Artee dir “Li fer bann danse vodoo lao so lakaz ek bann akt indesan dan mo direksyon”

Loading...

Li dir li finn alert lapolis plizir fwa lo sa zafer la me naryen pa finn fer. “Bann polisie koumadir pa interese avek mo plint. Nou vwazin pa rat oken lokazyon pou fer nou lavi vinn dur. Li mont lo so lakaz pou fer bann rit ki paret koumadir sorselri. Toulezour, li plas bann ofrand ek pratik, lamwatie lekor touni, enn zar dans vodoo,” sa abitant Roches-Brunes la, Artee (nom fiktif), alegue.

“Mo agase par sa, akoz a traver lafenet mo lasam dormi, mo trouv tou saki pe pase lao so lakaz. Parfwa li guet dan mo direksyon ek li pa ezite pou fer bann zess obsen ek indesan,” Artee dir.

Vwazinn la afirme ki li finn filme li par so smartphone. Li pou port plint ek donn video la Cybercrime Unit lapolis. “Lapolis bizin fer lanket pou trankilite publik,” li dir.

“Parmi sa bann ofrand la nou trouv limon, dilo safran ek lezot fey ek boukou mego sigaret. Tousala vinn dan mo lakour.”

Comments

comments