Beau-Bassin: Kader Elektrokute Ek Fer Enn Chute 15 Metre Dan Soi Plas Travay

Loading...

Enn Portlouisien ki ena 51 an inn pass pre avek lamor Mardi. Li finn elektrokute dan so plas travay, dan Beau-Bassin, dan enn batiman anexe avek lopital psychiatrique. Sa dram la finn zoue ver 10hr15. Zom la finn ospitalize. So leta lasante stab aster.

Kader (prenom modifie) ti dan so plas travay Mardi  kan dram la finn prodwir. So superyer inn demann li pou al lao batiman ki anexe avek lopital Brown Séquard pou netwaye. Kader inn plas enn lesel ki trouv lo toua la. Me par aksidan, sa finn touss avek enn difil elektrik ot tansyon. Zouvrie la finn elektrokute ek inn prozekte lo later.

Dapre bann informasyon nou finn gengne, Kader inn fer enn chute pre 15 met. Li finn transporte a lopital Dr. A. G. Jeetoo kot li finn admet. So leta lasante stab. Li pa finn gengn bann grav blesir. Lapolis pa ankor anrezistre so versyon de fe akoz li ankor dan sok.

Loading...

Superyer Kader inn donn so versyon lapolis. “Monn dir Kader al netwaye lao. Se kan li ti pe deplase avek lesel ki li finn elektrokute,” linn deklare avek bann polisie. Apre so interogatwar, li finn otorize pou rant lakaz.

“Mo remersie bondie…”

Solisite pou enn reaksyon, mama Kader dir li dan sok. “Nou finn soke. Enn sans mo garson andeor danze. Bondie inn sap li. Mo konn boukou dimounn kinn elektrokite ek finn perdi lavi, me bondie finn sov mo garson. Li pe konbat lamor,” li konfie.

Dapre so bann dir, sa fer plis ki enn an ki so garson travay pou sa konpagni la. “Se premie fwa ki li finn gengn enn problem parey dan travay. Akoz mo inpe malad, mo pa finn al guet li lopital. Me mo lot garson inn al rann li vizit. Linn dir mwa ki li bien aster. Mo remersie bondie. Mo swete ki Kader retablir pli vit posib ek li rant lakaz.” Enn lanket lapolis inn ouver.

Comments

comments