[Video] Prezume Kidnaper Ishan Rawa Aktivman Reserse: Viktim So Papa Dir “Mo Zanfan Ti San So Uniform Dan Zardin Plaine-Verte”

Loading...

Li finn kidnape Zedi dernie ek finn retrouve 2-3 zer tan apre dan zardin Plaine-Verte. Sa ti garson 4 an la touzour sou obzervasyon dan lopital SSRN. So leta lsante stab aster. Lafami inn soulaze ek zot revinn lo sa dram la. Zot explik lien ki ena ant zot ek Ishan Rawa, prezume kidnaper la.

“Li ti vinn abit kot nou an Zanvie. Li finn reste ziska Mars,” papa viktim la rakonte. Ishan Rawa, ki ena 40 an parla ti konpagnon tantinn sa papa la pandan 3 an. Apre, an Mars sa lane la mem, couple la inn koumans gengn bann ti problem ek zot inn separe. Me le 16 Mai dernie, Ishan Rawa inn retourne pou vinn guet madam la a Mont-Roches pou koz avek li pou zot reviv ansam. Me linn refuze. Sa kidnapping la, papa ti garson la dir, li enn akt vanzans. Avn li ale, prezume kidnaper la ti pran larzan prete avek lafami.

Video:

Granmer ti garson la afirme  ki depi koumansman, li ti exprim so dezakor lo sa liezon ant so ser ek sa zom la. “Monn dir mo gran ser kouma tonn al kontan enn misie ki met so ban zanfan dan Child Development Unit ek ki pena enn travay stab,” li dir, me so ser pa finn fourni oken repons.

Se gras a bann zimaz CCTV ki lapolis Trou-aux-Biches inn kapav idantifie prezume kidnaper la. Garson la ti anleve kouma linn sorti lekol avan ki linn depoz li dan zardin Plaine-Verte aswar. “Saki linn fer avek mo garson li grav, akoz aswar ti kapav ariv li kitsoz dan sa zardin la,” papa la dir dan koler. Sispe la touzour reserse par lapolis.

Comments

comments