Plaisance, Rose-Hill: Alison, 16 An, Sorti Depi So Lasam Ek Dekouver Enn Senn Orib

Loading...

“Arete Jean-François! To pou touy mwa”. Alison, ki ti plonze dan enn profon somey inn gengn linpresyon ki li pe reve kan li tann so mama Sabrina diskite avek so boper Jean-François. Kan so tifi ki ena 16 an finn leve dan sok, li realize ki se pa enn rev.

Ti ena enn diskisyon vre mem ant so boper ek so mama ek li ti pe touzour tann bann apel detress so mama. Alison sorti depi so lasam pou guete ki pe arive. Li finn orifie kan li dekouver vizaz so mama ek so vetman avek disan.

Ki finn arive sa lanwit Dimans ziska Lindi gramatin la dan Plaisance, Rose-Hill? Jean-François inn sove apre ki linn koup figir ek bann parti mazer lekor so konpagn avek enn kouto lakwizinn. Li pa finn siport lide pou separe avek so konkubinn.

“Mo mama inn demann li, 2-3 zour avan, pou pran tou so bann zafer personel ek ale depi nou lakaz paski li anvi fini avek li,” adolesant la konfie. Se akoz samem, li rakonte, ki Jean-François inn debark kot zot aswar ver 1hr dimatin pou rekuper so bann zafer personel.

Me zafer la inn dezenere vit.  Jean-François inn supliye Sabrina pou repran so desizyon. Me mama sa fami la pa ti anvi fer mars aryer. Li pa ti posib pou li pou viv avek enn zom posesif ek zalou.  Jean-François, ki pa finn suport sa lide la, inn tir enn kouto depi so sak ek inn koumans koup so konpagn.

So enn tipti tifi ki ena 6 an ki ti pe dormi dan mem lasam inn asiste agresyon so mama. Se kan Alison ek so frer 13 an inn vinn dan zot lasam ki  Jean-François inn sove ek less so sak laba mem. Ti ena enn lakord ladan. Eski li ti anvi touy so konpagn avan swiside? Sabrina finn kondwir a lopital Victoria kot li finn admet. So konpagnon reserse par lapolis.

Comments

comments