[Exclusive] Tamarin: Kajal, 21 An, Dir “Mo patron touss touss mwa partou kan li koz ar mwa dan travay”

Loading...

Kajal, 21 an ek abitant rezion Port-Louis, inn apros nou azordi, Lindi le 5 Juin, pou rakont nou problem ki li pe gengne dan so travay a Tamarin. Kajal enn fam indepandant ek li kontan so travay pou asir so lavenir. Li dir nou ki so patron abitie vinn guet li ou lezot anplwaye (sirtou fam ou madam) pou koz avek zot apropo travay me li touss so bann anplwaye partou partou kan li koze ek zot pa kapav dir li naryen.

Kajal konfie: “Li fer li natirelman ek koumadir tou normal ladan. Pa pou doute ki li pe ‘pass’ lamin an mem tan ki li pe explike ou koze avek kiken. Semen pase mem linn vinn avek mwa ek koumans koze, Me so lamin ti pe tap tap mo ledo ek li ti pe frot li koumadir li pe ‘karess’ enn fam. Li osi ena enn regar visie me nou pa pe ziz personn. Monn ezite ek pann kapav dir li naryen. Monn santi mwa zene ek monn bouz enn kou. Parfwa li debout bien pre kot dimoun li p koze la.”

Nou interlokutris dir ki sertin so bann koleg inn mem dir ki li pass lamin lo zot fess kan li gengn lokazyon ou kan li tousel avek dimoun la. Plizir parmi per patron la me zame zot inn gengn problem avek li. Simpleman, li koste tro pre kan li koze ek li kontan touss touss dimoun partou. “Nou pa kone si li fer sa par expre me plizir anplwaye fam ou madam inn dir mwa ki li vre. Sa fer 3eme mois ki mo pe travay dan so buro. Personn pann denons li paski apart touse ek guete li pa fer naryen,” Kajal dir.

Zen fam la azoute ki so patron deza marye ek li dan laz (anviron 50 an). Li dir ki atmosfer travay tou bon me kan patron dan buro, li koz avek zot tou (sirtou bann fam ek madam) ek so lamin mars brit. Zot pa konn so lintansyon paski zame linn koz enn zafer deplase. Me enn sel problem ki zot ena avek li, se so regar ek kan li touss dimoun.

Nou viktim dir ki sa pe vinn difisil pou travay laba me parfwa pena swa. Ki nou supoze fer. Kajal demann lepep si parmi zot kiken inn deza pass dan bann sitiasyon parey ek ki zot inn fer. Met enn komanter anba.

Comments

comments