Plaine-Verte: Shabneez, Marye Ek Mama 2 Zanfan “Gramatin tanto mo misie sodomiz mwa”

Loading...

Shabneez (nom fiktif), ki marye ek ena 33 an, inn apros nou azordi, Merkredi le 7 Juin, pou rakont nou ki pe pase dan so lavi personel pandan peryod karem Ramadan. Li konfie ki so misie fer sex avek li gramatin tanto ek li osi sodomiz li. Li demann lepep eski enn zafer haram sa ou non.

Foto Ilistrasyon.

Shabneez rakonte: “Pourtan mo anpes li pou fer sa pandan lazourne ou gramatin kan karem koumanse. Dapre nou bondie, li dir pa gengn drwa fer la lazourne kan karem me aswar kapav. Me mo mari san konpran ek kontinie fer enn zafer parey. Mo anvi kone ki mo kapav fer paski mo konsians repros mwa.”

Nou interlokuter dir ki li santi li koupab me an mem tan li pa kapav anpes so mari fer sa avek li. “Mo mari vinn violan kan mo refuz li. Li dir mwa li pa pou ress karem si nou pa fer sa ek li pou gard lot fam deor. Mo latet fatigue ek mo less li fer li. Eski bondie pou exkuz mwa? Eski li haram?,” nou viktim rakonte dan lapen.

Shabneez kone erer la fini arive ek sa pou kontinie ziska trouv enn solisyon. Si zot ena kit konsey ou solisyon pou Shabneez, met enn komanter anba ek li pou swiv. Li dir si li enn zafer haram, ki li kapav fer pou retir sa paski li anvi kontinie so karem me an mem tan satisfer dezir so mari.

Comments

comments