Yogesh Kumar Ramsahye: “Enn Sel Lepep Enn Sel Nasyon… Nou Tou Morisyen”

Loading...

Yogesh Kumar Ramsahye inn port plint stasyon lapolis yer, Dimans le 11 Juin, apre ki enn personn inn kre enn foss profil lo so nom ek inn propaz enn mesaz pou kre la haine kont komunote musulman. Tou dimoun inn fini kwar ki se li mem kinn partaz sa kan se enn foss profil. Apre sa, la personn deryer profil la inn ‘deactivate’ kont Facebook la.

“Zame mo ti rasist ek zame mo finn fer propo rasist lo Facebook. Mo pa ekrir oken post lo Facebook, mo partaz niouz gramatin tanto, kifer lepep ziz mwa otan vit san mo deklarasyon. Li extra fasil fer enn foss kont ek blam enn dimoun. Esay li zot mem me zame tir konklisyon dan enn segonn. Mo panse administrater motinews.info ek paz Mauricien pe fer santaz kont mwa. Mo misyon se kre lespas pou tou dimoun dan Moris ek sanz mantalite. Mo anvi fer Moris vinn enn vre paradi san ladrog ek koripsyon. Zot tou merit zwir sa paradi la, pa zis bann gran palto. Nou lekip Viral Mauritius deza lo terin ek pe ed plizir dimoun, inn ariv ler pou montre lepep paski nou enn ‘dark horse’,” Yogesh dir.

Apre so plint stasyon lapolis, plizir group ek paz media amater kouma Mo Ti News ek Channel News inn publie mansonz lo li akoz zalouzi ek san oken prev solid, pou difam li. Sa pa premie fwa ki zot inn rod piez Yogesh Kumar Ramsahye. An Zanvie, zot ti poste enn zafer lo SAJ ki kom kwa li malad ek finn admet. Zot inn fer parey ek ziska ler pankor gengn oken prev kont li. Zot inn sezi so laptop pandan plis ki 6 moua ek pankor retourne.

Anplis, zame Yogesh finn aksepte dan so depozisyon Cyber Crime Unit ki li ti difuz sa nouvel la me l’express ek Mo Ti News inn dir ki Yogesh inn aksepte li ti ekrir sa ki enn gran mansonz. Zot kapav gengn so statement Cyber Crime Unit. Aster kisana ki publie foss nouvel. L’express? Al kalkile tou saki l’express ou defimedia dir li pa 100% laverite.

Yogesh dir li viktim boukou prezidis ek li doute ki enn denome Akash Callikhan (ex admin paz Le Matinale) ki deryer sa. Li ena bann prev kont li ek a sak fwa li port li prezidis akoz Akash Callikhan pe rod fer cyberbullying avek li, parey kouma li ti fer avek Atish Ramnarayan (ki finn desede apre enn cyberbullying par Akash Callikhan en 2014).

Video:

Yer, Yogesh dir ki Akash Callikhan ti pe servi enn kont Facebook lo nom Raksha Jhugroo ek se enn duplicate account. Sa fer plizir fwa ki li opere lo Facebook deryer foss profil paski zot finn interdi Akash Callikhan servi Facebook. Anplis, li pe servi paz Mauricien (ex paz Le Matinale ki li pena drwa servi) lo Facebook pou kontinie opere avek so website motinews.info (ki difuz boukou foss nouvel ek li kopie tou media). Sa prouve ki li ti tousel admin sa paz la a lepok ek pa finn aksepte ki se limem ki finn fer cyberbullying avek Atish.

Sa pa premie fwa ki li fer sa ek li met tor lo Yogesh a sak fwa, ki dir sa fer li prezidis. Personn pa kwar kan li dir kisana deryer sa bann foss profil la ek pe propaz foss nouvel. Linn mem port plaint kont motinews.info apre ki li dir Akash Callikhan inn pran so ID ek publie lo so website kinn blam li kom eskro. Kifer Cyber Crime Unit pa pe tras admin motinews.info?

Zot kapav al verifie Cyber Crime Unit ki ena plizir plint kont motinews.info. Si zot kwar lo parol bondie, zot pou konn laverite biento. Partaz sa lartik la ek met enn komanter anba pou eklersi zot.

Comments

comments