[Exclusive] Dan Enn Buro: “Toulezour Li Fer Bann Fam Ramass Plum Dan So Buro”

Loading...

Vikram, ki ena 34 an ek enn anplwaye dan enn konpayi ki trouv dan rezion Plaine Wilhems, inn apros nou azordi, Vandredi le 16 Juin, pou rakont nou ki pe pase dan so travay. Li explike ki plizir anplwaye femininn inn gengn promosyon apre zis enn an ki zot inn rant travay. Ek li, sa fer sinkan ki li pe travay laba.

Vikram (nom fiktif) konfie: “Mo dan sa konpagni la pandan sinkan ek zame mo finn gengn kit repros par bouzwa la. Li finn rekrut plizir fam sa dernie tan la ek laplipar ant zot inn gengn promosyon ou enn ogmantasyon lapey. Mwa mo pe gengn promosyon dan travay san ogmatasyon lapey.”

Nou interlokuter santi li enn viktim inzistis ek ti anvi konn lopinyon lepep lo sa. Li demande ki li kapav fer ousa si li bizin port plint. Li pena oken evidans kouma sa bann anplwaye femininn la inn gengn promosyon me dapre bann rumer ki pe sirkile dan konpayi la, bourzwa la amen plizir fam dan bann sorti kouma lotel ek bann ‘meeting’ partikilie.

Li azoute ki plizir ant zot dir ki bann fam la verse dan buro bourzwa la ek li fer par expre pou zet so plum. “Nou bourzwa inn fer enn fam ramass so plum dan buro ek enn parmi nou inn trouv sa kasyon la. Dan plas fam la raport li, nou finn konpran ki li fek gengn promosyon ek li finn gard o labouss ferme akoz sa,” Vikram dir.

Ena boukou anplwaye ki soufer inzistis dan sekter travay ek boukou rumer pe fane. Ki zot lopinyon lo sa ek ki zot konsey Vikram. Met enn komanter anba lepep.

Comments

comments