Dan Enn Vilaz Dan L’Est: Jayen, 25 An, Swisid Li LIVE Lo Whatsapp Divan So Kopinn 17 An

Loading...

Enn kontroler bus ki ena 25 an ek abit dan lest inn donn li mem lamor LIVE lo Whatsapp divan so kopinn ki ena 17 an Mardi le 23 Mai.

Sa akt dezespwar la ena twal de fon zalouzi ek infidelite. Le 23 Mai, zen zom la inn desid pou pas a lakt ek linn konfie avek so enn kamarad pou vinn guet li lakaz. “Mo pe al mor zordi,” linn dir so kamarad. Me kamarad la pann pran sa seryer ek inn kit so lakaz pou al Pamplemousses, ek inn less li dan dezespwar tousel.

Me Jayen (prenom fiktif) atraver so zes foli inn rod montre so lamour pou sa zen tifi la, ki ti pe tronp li. Li finn fer sa LIVE lo Whatsapp. “Mo kontan twa mwa. Zame mo pann tromp twa mwa. Me selma kantite tonn fer mo leker fer mal zame mo pa pou kapav blie. Mo pou touzour kontan twa parey mwa.” Se bann dernie mo ki li finn adrese a so kopinn.

A sa moman la, Jayen ti lo enn sez avek enn dra otour so likou ek lot bout dra la fixe lo enn lafenet. Bout an bout, sa sen la inn filme ek mem enn foto de li an angwass finn adrese a tifi la. Se enn kamarad Jayen ki finn fer dekouvert lekor la. Li finn tout swit alert lapolis Lallmatie.

Kevin, frer zen zom la intrigue par bann video ek foto ki so frer inn fer avan donn li lamor. “Mo soupsone ki sa sen la inn filme par enn lot personn ki ti trouv dan mem lasam kot mo frer inn swiside. Kouma kiken ki pe debat inn gengn letan pou pran enn foto ek anvway li,” so frer dir revolte.

“Si kiken ti laba ek pa finn intervenir pou anpess mo frer komet lireparab, sa personn la bizin inkulpe pou non-assistance a enn personn an danze,” li azoute.

Dapre mama Jayen, bann problem inn koumanse dan lavi Jayen depi linn fer konesans sa zen tifi la. “Sa tifi la inn fer maler mo garson guet zordi kinn arive.”

Central Criminal Department finn egalman alerte. Banla anvi kone mwayin ki finn servi pou filme ek pran foto sa sen la, ek kone kisana veritab oter.

Comments

comments