Sa Madam La Vann Gato Pou Tras So Lavi. Saki So Vwazin Fer Avek Li Divan Lapolis Pou Fer Zot Soke Ek Revolte.

Loading...

Enn madam ki gengn so lavi kan li vann bann gato fe-mezon divan so lakaz ena enn vwazin ki pa dakor avek sa. Bann zafer inn dezenere, kan zom la ki ti arme avek enn sab, pa finn ezite pou servi li malgre prezans bann polisie.

Se enn veritab kalver ki Marie, enn abitant Pointe-aux-Sables ki ena 58 an, pe viv toulezour. So relasyon avek so vwazin pa finn aret degrade zour an zour. Vwazin la servi tou kalite mwayin pou ki Marie aret so bann aktivite. Li bizin subir bann zoure ek menas sa zom la.

Inn bizin asiste a enn degradasyon sitiasyon Merkredi le 21 Juin. Dapre Marie, li ti kapav perdi so lavi si bann pasan pa ti intervenir. “Sa zour la, vwazin la ti konsom lalkol kom dabitid. Ti ver dezer parla kan linn apros avek mwa ek zour mwa. Li dir mwa sa terin la pou li sa mo pas gagn drwa travay lor la,” marsan gato la rakonte. Apre sa sitiasyon inn dezenere. Vwazin la inn rant kot li avan revini avek enn sab.

Kan bann polisie inn arive, vwazin la pann ezite pou agress Marie divan zot mem. Li finn gengn enn lebra fraktire. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments