[Video] Baie-du-Cap: 3 Sinz Teroriz Bann Vilazwa, Kokin Zot Linz Ek Bles Enn Ti Zanfan

Bann lisien pe zape me sa trwa sinz la pa finn per. Sa bann primat la finn fer dezord depi enn sertin letan dan Baie-du-Cap. Ban vilazwa inn esay kaptir zot apre ki zot inn met banann dan enn kaz. Me zot pa finn resi.

Enn parmi sa bann sinz la finn atak enn garson trwa zan le 3 Aout. “Nou pa finn gengn zafer a enn sel sinz me trwa ki vinn fer letour otour nou lakaz,” Muriel (prenon fiktif) explike, mama ti zanfan la, ki pe refer dousman dousman a so bann blesir lo zorey.

Video:

Zen fam 22 an la pa kasiet so koler apre sa latak la ki ti kapav fer bann konsekans grav pou so zanfan. “Kouma nou abit pre enn danbwa, zot souvan vinn dan nou lakour,” li explike. “Zot kokin linz lo lakord. Ena zako inn kokin karay dimoun.”

Dan lespwar ki zot kaptir sa bann sinz la, lafami inn filme zot kan zot ti lao enn lakaz.

Comments

comments