[Exclusive] Trou-aux-Cerfs: Shirley “Li Drague An publik Ek Kan Mo Dir Li, Li Bat Mwa Ek Grif Mwa”

Shirley* (non fiktif), ki ena mama enn ti bebe 6 mwa ek ena 29 an, inn apros nou azordi, Dimans le 13 Aout, pou rakont enn mezavantir ki finn pase Trou-aux-Cerfs yer.

Shirley rakonte: “Madam-la ti sou Trou-aux-Cerfs. Li ti pe rod tir so linz ek li pa ti mem rod peye pou al twalet. Kan mo dir madam la ki ou pe tir linz an publik, li koumans trap mwa ek bate. Dapre informasyon ki monn gengne lo li, se enn nurse ki travay klinik darne. Li gengn toupe drague ek fer vilin avek so kopin ek monn resi tir enn foto pou sa de-la.”

Nou viktim inn kontakte nou pou montre lepep ki kalite dimoun pe azir an publik ek se enn gran laont. Li finn agrese par madam la ki ti sou ek linn gengn grife lo so figir. “Eski li lozik kan koz enn bon koze me dimoun la lev lamin lo mwa,” Shirley demann zot avek boukou koler.

Anplis desa, koup-la ti sou ek zot pe laguer ek fer vilin an mem tan. A enn moman, madam-la finn rant dan enn touf ek inn tonbe. Ek sa ler la mem, so kopin pe rod tir so linz. Kan Shirley finn agrese par madam-la, ti ena so ti bebe ki ena 6 mwa dan so lebra. Li dir ki sa ler-la li ti kapav perdi kontrol so ti bebe ek sa ti kapav vinn pli grav.
“Si mo pa separ li avek mo ti bebe, pa kone ki ti pou ariv mo ti zanfan sa ler-la,” Shirley dir. Ki zot panse lo enn sitiasyon parey lepep? Met zot komanter.

Comments

comments