Gulam Port Plint Kont So Ex-fam Shennaz Pou Arselman

Lamour finn vinn insult. Enn sofer 34 an inn port plint Central Criminal investigation Department (CCID) kont so ex-fam Merkredi dernie. Sa fer plizir mwa ki so ex-fam, dorizinn indienne, pe anvway li bann mesaz insultan, ek so mama osi. Li maltret zot ek zour zot.

Gulam* explike ki li marye depi 2011. Tou ti korek ziska 2016. Li finn aprann ki so madam pe tronp li avek enn lot. “Shennaz* inn pran so bann linz ek mo de zanfan. Linn al viv avek enn lot zom paski li ti ena plis larzanki mwa.”

“Kan nou ti pe atann nou divors, li depoz bann zanfan kot mo papa pou ki mo kapav al guet zot. Mo donn Rs 2000 par semen pou bann zanfan-la me li pa satisfe avek sa som larzan-la. Alos, sak lapel li fer li zoure avek mwa ek reklam plis pansyon alimanter pou bann zanfan-la.”

Mardi le 8 Aout, ti dernie gout dilo dan ver. “Mo finn rann kont ki mo bizin port plint pou so bann zoure. Pa zis mwa ki li zoure me avek mo konkubinn ek mo mama osi.

Monn fer desort pou anrezistre tou so bann lapel pou ki lapolis kapav pran bann sanksyon neseser kont li.”

Shennaz* finn kontakte pou konn so versyon defe. Li finn explike ki li pa ti okouran ki so ex-mari inn marye katriem fwa.

“Enn zour li finn ale avek enn madam ki ti ena plizir zanfan dan so lebra. Li finn abandonn mwa avek mo de zanfan, san kit kass. Se pou sela ki mo exiz enn pansyon alimanter avek li pou bann zanfan-la. Me zame li regulie avek sa. Li finn bien fer mwa soufer dan le pase.”

*Prenon fiktif

Comments

comments