[Exclusive] Yasseen Koup So Lamin Pou Deklar So Lamour Pou Vanessa

Samia inn apros nou azordi, Zedi le 17 Aout, pou rakont so soufrans. Li santi li koupab pou enn zafer li pann fer. Azordi, se so prop bofrer ki pe soufer akoz sa zafer-la.

Samia rakonte an larm: “Mo kontan enn garson ki apel Yassir ek li abit St-Paul, Phoenix. Monn gengn laguer avek li paski li panse mo pe tronp li. So frer Yasseen inn rant ladan ek inn vinn koz avek mwa.”

Loading...

Yasseen kontan enn tifi ki apel Vanessa ek abit rezyon Bramsthan, Samia konfie. Li bon nou kone ki Yasseen ek Vanessa ansam depi 3 an. Apre sa diskisyon-la, Vanessa inn panse ki tro aprose avek Sania ek inn koumans gengn doutans lo zot relasyon. “Vanessa panse ki Yasseen pe gard mwa. Linn koumans maltret Yasseen pou sa,” Sania dir nou.

Ariv enn bon zour, Yasseen inn al divan laport Vanessa ek laba, zot inn maltret li ankor ek pouss li kouma enn lisyin. Malgre ki paran Yasseen inn koz avek Vanessa, li pa finn dakor pou retourne ek panse ki Yasseen enn kourer zipon.

Yasseen inn afekte par sa ek inn rant dan depresyon. Linn koup so lamin ek li pa pe manze. Li plere ek soufer pou deklar so lamour pou Vanessa ki panse li infidel. Depi yer aswar Yasseen finn sorti ek pankor rant lakaz.

Aster se so lafami ki pe soufer ek trakase pou li. Nou finn desid pou post sa problem-la lo Facebook pou dir lepep donn Yasseen kouraz ek dir li retourn lakaz si li pe lir sa lartik-la. “Akoz mwa ek mo lom Yassir, Yasseen pe soufer azordi. Tousa se zis inn inkonpreansyon ant nou,” Sania azoute.

Nou demann lepep partaz sa lartik-la pou ki Yasseen ou Vanessa trouve. Tou saki finn pase inn fini arive akoz enn inkonpreansyon ant zot mem. Yasseen pe rod terminn so lavi ek finn ena bann panse swisider osi, dapre so belser Sania.

A enn moman, Yasseen ti pe al bwar zavel kan so frer Yassir inn trouve ek rass sa ar li. Sinon, sa zour-la ti pou mal termine. Nou fer enn apel an detres pou Sania. Nou espere Yasseen retourne. Mersi pou pass sa mesaz-la lepep.

Comments

comments