Metro Express: Zot Gengn Enn Dele 10 Zour Pou Kit Zot Lakaz Ek Later

Zot inn gengn lord pou kit zot lakaz, ek plizir lafami ki sorti Port-Louis finn tourn ver redaksyon Explik ou K pou exprim zot inkietud ki finn provoke par proze Metro Express.

Dharma Seetaram ek Mahaly Jaywantee abit Camp-Benoit, respektivman Petite-Rivière ek Richelieu. Tou lede bizin kit zot lakaz plitar le 23 Aout 2017, oubyin zot riske explulse par lafors par bann otorite, dapre lartik 22 (6) lalwa lo later leta.

Loading...

“Mo pena oken plas pou ale,” Jaywantee exprime, ki ena 65 an. Li posed enn terin 505 met kare ki, avan, ti apartenir a so granparan, enn 30 an avan. Li benefisie enn kontra ki korek.

“Il y a dix ans, j’ai construit une maison sur ce terrain. J’ai économisé sou pour sou pour me construire un toit,” Jaywantee explike. Li estime ki konpansasyon ki finn ofer par gouvernman (Rs 1,6 million) li insufizant, si nou kont valer so terin ek lakaz li finn konstrwir. “Kot pou gengn enn terin ankor lo sa pri-la ek rekonstrwir mo lakaz?”

Dharma Seetaram ena 67 an. Li osi li dan mem bato. “Je suis établi en France depuis 42 ans,” sa retrete-la indike.

Sa abitan Petite-Rivière-la posed enn terin 328 met kare. So lakaz ek terin finn evalue lo Rs 3 millions, dapre departman evaluasyon gouvernman.

“Je pense que c’est un mauvais calcul qui a été fait. Il faudrait aussi prendre en considération la valeur de mon terrain. Cette maison a été construite pour mes enfants. C’est le fruit d’un dur labeur et de nombreuses années de sacrifice,” Dharma konfie tristman.

Lot kote, dapre de viktim-la, dele ki finn akord zot par bann otorite pou kit zot lakaz tro kourt, antou 7 zour. “Nou bizin gengn omwin enn mwa. An ka zot pa dakor, nou bizin fer lapel pou enn dele 15 zour.”

Enn zafer ki finn fer opre minister konserne. “Mais jamais les autorités ne sont revenues vers moi, le numéro de contact qu’on m’a donné n’est même pas disponible,” Dharma dir ankoler. Sa retrete-la anvi lans enn apel a bann otorite konserne pou trouv enn solisyon dan enn meyer dele, ek pran kont zot leta ek laz.

Comments

comments