Camp Levieux: Noorena “2 Fam Atak Mwa Akoz Enn Zafer Trisik”

Noorena, enn abitant NHDC dan Camp-Levieux, inn retrouv li, Vandredi le 11 Aout ver 17hr30, fas a de fam ki ti ankoler. Zot inn profer tou kalite menas ek zot inn dir zot pou bat li ek brul so lakaz.

Apre sa bann menas-la, Noorena inn ranferm li mem dan so lakaz ek kan li trouve partou inn kalme, li finn galoupe pou al stasyon lapolis lokalite. Ek laba, li finn trouv sa de fam-la. Enn parmi banla inn insulte li dan prezans bann polisie.

Lapolis inn rod konpran motif sa latak-la ek se kan zot finn interoz de fam-la ki zot inn konpran sours sa konfli-la. Dapre banla, Noorena vann manze dan lari. Li fer sa gras a so trisik ki enn vwazinn ti donn li.

Pandan 4 an, li finn resi gengn so lavi avek sa. Me li finn bizin aret so travay akoz so maladi. Li finn alos desid pou donn trisik-la enn lot fam. Enn demars ki proprieter trisik-la pa finn kontan. Se koumsa mem ki zot finn al kot li pou demann trisik-la.

Se la mem ki konfli-la finn eklate ek zot inn koumans diskite. Noorena dir li finn filme tousala lo so portab. Li kont donn bann polisie bann zimaz-la pou ki zot kapav pran bann aksyon neseser kont zot.

Comments

comments