Soodhun: “Se Zis Dan Moris Ki Ou Trouv Enn Premie Minist Kouma Pravind Jugnauth”

“Se enn zom ki ena parol. Li integre.” Ek pou Showkutally Soodhun, pena oken dout lo sa. Pravind Jugnauth exanpler. “Dan ki pey ena enn premie minist koumsa ? Zis Moris ki ena.” Vis-premie minist ek minist lozman ek later inn intervenir Zedi le 17 Aout, pandan devwalman enn nouvo model lozman dan Résidence Onyx

Showkutally Soodhun fer kwar ki Pravind Jugnauth ‘travay avek so lekor ek lam’. Li dir ki Pravind ti pe okip portfey finans ek se li mem ki finn dir li ‘aret ranz lakaz bwat zalimet’.

Dayer, ti mansyone dan program elektoral alians lepep, minist lozman ek later fer rapel. “Nou ti dir nou pou amen lakaz kouma bizin.”

Pou Showkutally Soodhun, li kler ki premie minist enn personn avek gran leker. Ek li lanse: “Kouma ou le bondie pa beni nou premie minist?”

Se pa tou. Dapre Showkutally Soodhun, pandan 10 zan, gouvernman Navin Ramgoolam inn konstrwir zis 2800 lakaz. “Ek nou sink banane, 10 000 lakaz, bondie beni.”

Se enn prev ki sa gouvernman-la ‘pe travay’. Ek vis-premie minist inn remersie premie minist pou so supor. “Nou promet nou pou donn rezilta. Mo pou la pou satisfer bann demann ki pou ena plitar. Pli gran lapriyer se ed dimoun mizer ek se samem ki premie minis pe fer.”

Comments

comments