Violans Domestik Terre-Rouge: Sahela Ki Ansint “Mo mari bat mwa ek so papa donn koudme”

“Li bat mwa ek so papa donn koudme.” Sahela, enn Indienne ki abit Terre-Rouge, dir li pe viv enn kalver depi linn vinn Moris. Tousala, akoz so deziem mari, enn Morisyin, pa finn aret maltret li avan met li deor lakaz. Pir, misie-la so bann paran finn ankouraz li pou fer koumsa.

Madam-la, ki ansint kat mwa, inn port plint stasyon lapolis Abercombrie Dimans kont so belmer, ki finn menas li pou fer aborsyon akoz li deza ena de zanfan avek so premie mari.

Sahela rakonte ki zame li ti kwar li pou ariv dan enn tel sitiasyon. “Li finn fer so demann 5 an avan kan mo ti ankor pe viv dan lind. Mo ti pe travay kouma profeser. So bann paran inn pey mo biye pou ki mo vinn viv avek so garson. Se kan monn arive ki monn konpran ki mo so katriem fam. Kouma mo enn etranzer, monn subir tousala trankilman. Apre enn sertin letan, li finn demann mwa pou kit lakaz. Li pa ti pe mem okip bann zanfan ni donn zot manze.”

Indienne-la konfirme ki so boparan pa finn tret li byin zame. “Dan Zanvie 2016, mo mari finn sekestre mwa pandan de zour ek mo pann fer naryin. Apre, an Septam mem lane, mo bann boparan inn pouss mwa. Mo ti fer enn depozisyon lapolis pou dir ki mo mari inn met mwa deor lakaz ek inn donn mwa talak.”

Sahela finn osi tourn ver Child Development Unit. “Li ti bizin anvway larzan pou bann zanfan me li pann fer naryin. Kan mo telefonn li, li dir ki mo pe arsel li.”

So mari inn port plint semen dernie kont li. Li soutenir ki Sahela inn anvway li bann mesaz insultan ek pe reklam li larzan. “Si nou ekout bann lapel-la, nou pou kone kisana pe koz vre,” Indienne-la dir.

Comments

comments