‘Polisyon Sonor’ Dan Pereybere: “Depi ki Soodhun Pe Res La, Lapolis Fer Patrouy Sak 5 Minit”

Li finn verbalize vitess son. Portan, li finn loue enn kanpman dan Pereybere ek sa zom 43 an-la panse li ti pou pass enn wiken festif ek sinpatik. Me li pa ti atann ki sa pou pass san zorey sansib minist lozman ek later, ki so lakaz trouv inpe pli lwin avek kanpman-la.

Malerezman pou sa bann vwazin bruyan-la, zot fet inn tourn kout dan lanwit Samdi le 12 Aout. Showkutally Soodhun inn apel lapolis pou demann zot aret fer tapaz. Adie lazwa, riye, babrbecue, danse ek Despacito.

Bann lezot vwazin inn admet ti ena lamizik pe zwe sa lanwit-la. Me zot pa finn fer sa vinn enn polemik. “Ti enn samdi aswar, nou konpran ki bann dimoun anvi relax zot inpe,” enn par bann vwazin-la konfie.

“Depi ki li finn vinn ress la, pena oken mwayin pou fer fet!” enn lot vazinn plinyin. “Si ena enn fet, lapolis debarke, si kiken koz for swa mont volum, lapolis vini galoup!”

Kanpman kot lamizik ti pe zwe aswar fet-la ti dezert kan finn al laba, Vandredi le 18 Aout. Ti ena enn silans partou. Koumandir bann dimoun inn sove depi laba inn ale.

Saki finn reste dan lantouraz anvi kass sa silans-la. “Parfwa, bann polisie ki vinn isi pa mem kone kifer zot la,” enn lot vwazin dir. “Inn deza arive pou trouv lapolis divan mo lakaz paski ti ena lamizik andan.”

Se samem ki finn pouss bann vwazin invit bann pros ou kamarad kot zot. Ena fwa ena bann dimoun ki depass limit lo nivo volum sonor. Me ‘li pa fezab trouv lapolis fer patrouy sak sink minit divan laport dimoun”…

Comments

comments