[Exclusive] Curepipe: Kajal “Pa kone kouma mo’nn al kontan li…”

Finn ena plizir ka parey. Me pa finn ena oken solisyon ni bann otorite rant ladan. Alors plizir viktim apros nou pou rakont zot problem pou rod lopinyon publik oubyin ‘konsol’ zot mem. Enn koze ki dir ki kan rakont ou problem ou soulaze. Se sa mem ki Kajal* (non fiktif) pe fer ek pou rakonte ki pe pase dan so lavi.

Kajal, enn zen madam marye ki ena 24 an ek mama enn ti bebe 1 an, rakonte nou boukou douler: “Naryin pa parey depi mo’nn marye avek Kaviraj. Nou finn kontan nou kamarad depi 5 lane avan marye. Zot tou inn dakor avek nou relasyon ek nou finn marye san oken problem. Me azordi, se enn dilema ki mo pe fer fas.”

Nou viktim dir ki li finn tonb amoure avek enn denome Pritvi* (non fiktif) ki ena 34 an. Li konfie ki Pritvi finn ena boukou o ek ba dan so lavi me zame linn marye. Zot inn ko’nn zot kamarad apre ki zot inn zwen atraver zot travay.

Apre enn an, saken pa kapav ress san zot kamarad. Sirtou ki Kajal so mari pa montre ki li interese avek zot lavi maryaz. Tou inn baskile dan enn an zot lavi maryaz ek apre nesans zot zanfan.

“Mo malad, li pa guet mwa. Li pa mem okip nou ti bebe kan li malad ou plere. Li zis al travay ek vinn lakaz dormi. Li fini blie li ena enn responsabilite madam ek zanfan osi. Mo pa pe plinyin me se exakteman samem ki pe deroule dan mo lavi maryaz,” Kajal konfie.

Zot relasyon inn deterliore apre ki zot inn marye. Nou viktim pa kone ki finn pase dan latet Kaviraj malgre ki pena oken problem ant zot. Kajal inn koumans santi li tousel ek li pa fi’nn mem realize kan linn tonb amoure avek Pritvi. “Se pa Pritvi ki fi’nn apros mwa. Me se mwa ek mo pa ezite pou dir ki li ena enn lot santiman pou mwa,” Kajal azoute.

Aster Kajal dan flou ek li pa kone ki pou fer. Me li realize ki so relasyon avek so misie ek ti bebe byin inportan. Me apre ki li fi’nn koz avek so mari plizir fwa, tou letan li gengn enn repons negatif. Li trouve ki pa pou ena oken sanzman ek so lavi amourez avek so mari nepli parey.

Li demann zot konsey paski li pa zwaye dan sa relasyon-la. Li pa mem anvi kit so mari pou enn lot. Me li finn gengn santiman pou Pritvi ek dan nwar azordi. Ki zot konsey ek ki zot ena pou dir Kajal. Li kone ena pou pans mal, me li invit zot tou pou met enn komanter pou li lir. Mersi lepep pou zot konpreansyon.

Comments

comments