Petit-Raffray: Enn Profeser Riss Zorey Veer, 7 An Ek Bat Li Kalot

Veer, enn zelev dan Petit-Raffray govt school ek ena 7 an, finn viktim maltretans par so profeser lekol. Se so paran ki finn dekouver li an larm apre ki li finn retourne depi lekol yer, Vandredi le 25 Aout. Dapre Veer, so profeser inn riss so zorey ek bat li kalot.

Sa zour-la, kan Veer inn rant lakaz kot li, li finn dir so bann paran ki so zorey pe fer mal boukou. Kan zot inn guete, zot trouve ki so zorey kote goss rouz ek so. Ti osi ena mark disan ki finn kaye. Kan finn demann Veer ki finn arive, li finn koumans plere ek dir ki so miss lekol inn tourn so zorey ek bat li kalot.

Dapre lalwa, enn profeser pena drwa lev lamin lo enn etudian. Zot paran demande eski pou ena sanksyon kont sa profeser-la? Zot inn fini depoz enn plint stasyon lapolis lokalite ek finn amen Veer lopital apre sa.

Nou finn konsey paran Veer pou pran ranseignman Child Development Unit ek pran sanksyon kont sa profeser-la paski dimin li kapav ZOT zanfan. Nou pa le trouv maltretans kont bann tipti zanfan atraver nou ti zil.

Comments

comments