Port-Louis: Kaviraj Surpri So Konpagn Clara Anplin Eba Avek Enn Lot Zom

Kaviraj* dir li nepli ena gou pou viv. Sa kesie ki ena 33 an-la ek abit dan enn fobourg dan Port-Louis inn surpri so konpagn Clara*, 24 an, anpli eba avek enn lot zom Mardi apremidi.

Li resantir enn gran konsternasyon, ek viktim-la dir li per pou so sekirite akoz li alegue ki zen fam-la inn donn li menas lamor. Li finn port plint stasyon lapolis Line Barracks mem zour.

“Kan monn surpri li, Clara inn azir koumadir naryin pa finn arive. O kontrer, li finn menas mwa. Linn  dir mwa si mo al rakont lapolis seki finn pase, li pou al met enn fos case viol kont mwa. Mo pa kone kifer li’nn fer koumsa avek mwa,” Kaviraj konfie.

Kesie-la rakonte ki kan li’nn rant lakaz apre so ler travay, li finn gengn sok pou dekouver so konpagn avek enn lot zom lo so lili konzigal. Dan so depozisyon, Kaviraj dir ki aman so konpagn inn sove deswit kan li’nn trouv li. “Sa ler-la si mo pa ti retenir mwa, ti kapav ena krim,” li konfie avek Defi-Plus.

Kan li finn repros so konportman avek so konpagn, li finn gengn bann menas lamor. “Mo finn repros Clara e li finn menas pou touy mwa. Clara finn mem rod avoy enn blok lor mwa me monn resi eskive. Mo per pou mo sekirite aster,” Kaviraj dir bann anketer.

Kesie-la konfie ki li pa ti pe atann ki so konpagn pou tronp li koumsa. Li gengn santiman koumadir li finn gengn kout kouto dan so ledo. “Mo’nn abat net. Depi ki mo finn temwin sa sen-la, mo nepli ena lanvi viv. Mo finn tom dan enn depresion. Mo strese. Mo anvi fini mo lavi.”

Sel swe ki Kaviraj ena se gengn lagard zot trwa zanfan. Li dir li nepli kapav viv avek Clara. “Mo kont pou met fin a nou relasyon.” Li rapel ki li’nn fer konesans so konpagn fini gengn 10 zan. “Nou ti zwen nou kamarad dan enn fet.”

Clara finn vinn ress kot mwa 4 an desela. Nou finn gengn trwa zanfan ansam. Tou ti korek dan nou koup. Mo pa kone kifer Clara inn tronp mwa avek enn lot. Mo ti pe viv zis pou li,” li dir.

Solisite, Clara refut bann alegasyon kont li. “Mo soke. Kaviraj fer bann alegasyon ki pa korek kont mwa. Mo pa konn so bann lintansyon. So latitud bless mwa. Li anvi gat mo reputasyon. Mo pa pou less li fer.”

Zen fam-la pou apele pou donn so versyon avek lapolis. Lanket pe kontinie.

(*prenon modifie)

Comments

comments