Nwayad Pereybere: “Dernie fet nounn fer avek Yannick se premie kominyon so ti frer.”

Li ti al Pereybere avek so tonton ek so bann kouzin. Me, Yannick Dookee inn disparet an mer Vandredi aswar. So lekor finn repese ver 13hr yer, Samdi le 26 Aout, par bann ofisie National Coast Guard.

Dan Sainte-Croix, kamarad ek lafami ki finn reuni dan lakour Linda Dookee yer. Zot inn form enn serk otour mama viktim-la. So de lezot garson ti osi prezan. Lafami uni dan douler ek soufrans.

“Dernie fet nounn fer se premie kominyon so ti frer,” Linda Dookee rapel. Ek apre, dan enn lezouf, li azoute: “Ti laniverser so papa Vandredi. Yannick inn dir li ki li pou donn li enn kado kouma li gengn so lapey. Me…” Zen zom 19 an-la ti fek gengn travay kot Princes Tuna.

Sa vandredi fatidik-la, pou relax zot apre enn semen travay, zot finn al laplaz Pereybere pou pass lazourne avek inpe pros. So tonton, Brandon Santoo, ek so de kouzin finn, dayer, ress sur plas pandan tout dure resers-la.

Zot lizie inn vinn rouz par sagrin, lafatig, apre enn lanwit blans, zot konfie ki zot finn ariv laplaz ver 11hr Vandredi. Zot ti anvi retourne ver 14hr ek ti deza lo bistop kan Yannick Dookee inn dir li bizin al pran dilo sale. “Zeneralman, nou amen sa lakaz pou beni lakaz kan nou guet lamer,” so mama explike par laswit.

Me Yannick finn zame retourne. So tonton ek so bann kouzin finn alos koumans rod li, ek interoz bann dimoun lo laplaz pou kone si zot inn trouv li. Me pa naryin. “Li pa posib li finn rant lakaz san nou. Li pa konn lir ek pa kapav pran bis tousel,” Brandon Santoo fer resortir.

Se ver 19hr ki zot inn prevenir so mama. Ek li finn alert lapolis Abercombrie deswit, ki finn refere ka-la avek lapolis Grand-Baie. Bann resers inn demare ek inn fini ver minwi.

Yer gramatin, elikopter lapolis inn deplwaye ek bann plonzer inn rekomans bann resers boner. Se ver 13hr ki lekor sa zen zom-la inn repese.

Lafami ti pe gard lespwar pou retrouv li vivan ziska dernie minit. “Yannick ti enn sportif exelan. Li pratik triathlon, ek li ti enn bon nazer,” so mama dir.

Lekor sa zen zom-la inn transporte lopital Victoria pou fer otopsi.

Comments

comments