Paralizi: Moosamer Ena 13 An Me Li Ankor Enn Ti Bebe. Prepar Zot Mouswar Avan Lir So Zistwar.

Moosamer anfe ena de lebra ki paralize, ek zot zepol disloke. Li pa koze, pa kapav deplase tousel ek li an eta vezetatif.

Li bizin fer ankor enn operasyon… se pa premie fwa ki sa mama-la fer apel zenerozite Morisyin. Moosamer , 13 an, inn vizit bann lasal operasyon plizir fwa. Se so maladi ki lakoz depi linn ne.

Li kontinie konbat. Poutan, sa konba-la fer plis ki 10 zan ki Farida Noorbaccus pe fer ek li pena oken swa.

Ek trouv so tipti soufer fer so leker plis fer mal. Rezon pou lakel, enn fwa ankor, li esay fini so douler. So garson pe soufer, anfe, enn ‘paralysie cérébrale quadriplégique avec hydrocéphalie congénitale.’

“Ti oper mo garson an Septam 2016 akoz li ti pe soufer enn dislokasyon zepol,” sa abitant Plaine-des-Papayes-la konfie. Gras a zenerozite bann Morisyin, notaman, li finn resi rekolte Rs 500 000.

Dezorme, li bizin reporan so baton pelrin ek sirtou so urne, ki li ti plase lantre enn supermarse, Vandredi, a=pou rekolte bann don.

Enn Atansyon Ki Tou Linstan

Akoz Moosamer bizin ankor enn fwa al Lind. Medsin ki pe swiv so leta lasante Moris inn indike ki li bizin anlev ‘protez’ ki li ena onivo so zepol. Pour sa, li pou bizin Rs 200 000. “Li pe soufer, li nepli kapav siport sa douler atros-la… Monn rekolte Rs 22 000 ziska ler.”

Farida, anfe, inn rod travay pou kapav vinn an ed a so garson, ou omwin kontribue a enn parti operasyon, ki pou bizin fer ziska Oktob. Sof ki mama-la ena kouraz, divorse, pa kapav less Moosamer tousel, ek li neseser li gengn atansyon sak linstan. An rezon so andikap lour, adolesan pa finn skolarize zame.

Dan li pe atann trouv larzan ki li pe manke, “mo pe pass enn lapomad pou kalme so bann douler,” mama-la dir. Me li retrouv vit kouraz ki li bizin. “Mo sir ki nou pou remont sa nouvo obstak-la. Mersi pou ed nou…”

Zot ousi zot kapav ed li par fer enn donasyon anba lepep:

Comments

comments