Portre Enn Pedopredater Prezume: So Lantouraz Dir “Li Enn Lakrem Dan Zom”

Kevin David Cité retrouv li dan enn zafer sordid. Sa responsab antretyin-la, 27 an ek abitan Résidence Barkly, soupsone pou bann akt pedofil lo bann zen miner. Kisana sa Kevin David Cité ki ti inkonu bann servis lapolis ziska ler?

Sa abitan Résidence Barkly-la inn grandi dan sa rezyon-la depi so nesans. Depi Zedi, li dan problem.

De mwa desela, Kevin David inn marye enn resortisant Malgache. Dominique Cité (53 an), papa Kevin, klam o e for linosans so garson. Soke par so arestasyon, papa-la revinn lo so lanfans.

“So lavi inn baskile”

“Kevin ti pe frekant enn lekol gouvernman dan Beau-Bassin. Answit, li finn al enn kolez prive ek finn aret so bann letud apre School Certificate (SC). Apre ki Kevin inn kit kolez, li ti pe fer bann ti travay elektrik.

Sink an desela, li finn zwen enn konpagni dan Ébène kot li travay kouma responsab antretyin. Lo so plas travay, li finn rankontre enn Malgache ek zot finn marye, de mwa desela. Tou ti korek dan zot koup ek lavi mo garson inn baskile depi Zedi.”

Dan so lantouraz, Kevin dekri kon enn zom byin apresie par so bann pros. Zot kalifie li kouma enn zom byin dou. “Enn la krem dan zom sa! Kevin finn touzour respekte bann madam ek bann zanfan. Nou tou dan sok. Li pa enn perver kouma dimoun pe dir,” so kouzinn rakonte.

“Bondie pou protez li”

So vwazinn dir ki lisi li finn soke par sa nouvel-la. “Kevin ek mwa nou bon kamarad ek li finn touzour tret mwa kouma so ser. Li touzour ena bon lintansyon. Zame li pann fer bann zess indesan ek nou byen soke kan la polis ti vinn ramass li. Mo leker dir mwa li inosan me si li finn fer enn kitsoz koumsa, mo byin sagrin,” vwazinn-la dir ki ti antoure par bann kamarad Kevin.

Résidence Barkly, kot Kevin viv, kwar lo so inosans. “Li enn bon dimoun ek Bondie pou protez li.”

Comments

comments