[Video] Sa Madam-la Less So Bross Lo So Twalet Pandan 10 Minit, Rezon Deryer Sa Briyan!

Avek sa video-la, zot pou pare pou netway afon zot saldebin.

Melissa Maker depi sen Youtube ‘Clean My Space’ montre zot kouma netway sa sink obze swivan-la: zot bros ledan, zot loofa ou leponz pou lekor, zot razwar, zot bross pou netway twalet ek zot sifon. Li pou donn zot bann astus egalman pou met lord.

Bross pou netway twalet li enn obze ki bizin ress prop ek boukou dimoun pa kone kouma fer li. “Apre ki zot fini netway twalet, less bross-la repoze ant bol ek siez,” Melissa dir. “Met enn dezinfektan dan zot swa, mwa mo servi lalkol friksyon isi, ek less repoze ek sek pou 10 minit.”

Apre, rins bross-la avek dilo byin so, ek less egoute mem fason. Zame zot bizin ranplas enn bross imid dan so supor, se lamem ki zafer-la pa pou bon.”

Dapre WebMD, li byin inportan pou gard so saldebin prop. “Sa ve dir netway tou planse ek sirfas solid saldebin avek enn dezinfektan enn fwa par semen ek netway afon, enn bon lavaz, enn fwa par mwa. Si zot, enn manb lafami ou enn viziter gengn diare ou enn lerim, zot bizin netwaye osi.”

Guet bann lezot astus ici ki byin pratik pou zot saldebin:

Comments

comments